24mrt

Evaluatierapport civiele cassatie

Het rapport civiele cassatie, besproken tijdens het college van afgevaardigden van 23 maart 2016, bevat de evaluatie van de civiele cassatiebalie door de NOvA op basis van artikel 10.4 van de Verordening op de advocatuur. Dit artikel verplicht de algemene raad om de civiele cassatiebalie te evalueren.

De evaluatie focust op de effectiviteit en doelmatigheid van de regels over de vakbekwaamheidseisen. Uit de evaluatie blijkt dat de civiele cassatiebalie de kwaliteit van de schrifturen heeft bevorderd. De kwaliteitseisen die aan civiele cassatieadvocaten worden gesteld, leiden tot meer waarborg van passende rechtsbijstand aan de rechtzoekende én tot een goede taakvervulling van de Hoge Raad en de rechtsbedeling in het algemeen.

2016