23sep

Invoering Wvggz heeft gevolgen voor de advocatuur

Het afgelopen jaar is de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) nauw betrokken bij de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wvggz. Deze wet treedt per 1 januari 2020 in werking, met een aantal belangrijke gevolgen voor advocaten die cliënten met psychiatrische problemen bijstaan.

De huidige Wet BOPZ is primair bedoeld om personen op te nemen. De wet biedt geen mogelijkheid om te kiezen voor andere – minder vergaande – vormen van dwang. Dat verandert met de Wvggz. De Wvggz is juist bedoeld om personen te behandelen, waarbij de locatie minder uitmaakt. Een onvrijwillige opname is slechts één van de mogelijkheden.

WvggzWijzigende taken van de advocaat
De aard van de te nemen beslissing(en) is derhalve ingrijpend veranderd en veel ruimer ten opzichte van de Wet BOPZ. In de procedure gaat het om de vraag welke vormen van zorg (zo nodig) verplicht mogen of moeten worden verleend, voor welke duur en welke variant: ambulant of opgenomen. Dat betekent voor de rechtspraktijk een totaal andere insteek. De taken van de advocaat wijzigen dan ook aanzienlijk.

Vergoedingen advocatuur onder druk
Hiermee komen ook de vergoedingen voor de advocatuur verder onder druk te staan. De NOvA heeft er van begin af aan op gehamerd dat hieraan tegemoet moet worden gekomen, zodat de toekomstige Wvggz-advocatuur kwalitatief goede rechtshulp kan blijven verlenen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft naar aanleiding van deze herhaalde noodkreet onderzoeksbureau Significant ingeschakeld om de impact van de wet en de financiële consequenties daarvan in kaart te brengen.

Rol van de strafrechter
Een ander belangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving is de rol van de strafrechter. Deze mag vanaf 1 januari ook een zorgmachtiging opleggen. Dit heeft gevolgen voor de praktijk van zowel strafrechtadvocatuur als toekomstige Wvggz-advocatuur, maar over de invulling en uitvoering hiervan bestaan helaas nog onduidelijkheden. De NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd deze benodigde duidelijkheid te verschaffen.

Meer informatie
De specialisatievereniging vPAN, de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland, organiseert verschillende bijeenkomsten over de Wvggz. Daarnaast worden verschillende cursussen gegeven door het hele land. Kijk voormeer informatie op dwangindezorg.nl, bijvoorbeeld handreikingen over het overgangsrecht, de crisismaatregel en samenloop tussen de Wvggz, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg.

2019