14apr

Kritiek Raad van State op wijziging Penitentiaire beginselenwet in lijn met kritiek NOvA

De minister voor Rechtsbescherming wil de Penitentiaire beginselenwet wijzigen omdat hij visueel toezicht wil invoeren tijdens het bezoek van een advocaat aan een gedetineerde die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) of een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) zit. Ook stelt hij voor dat een verdachte die in de EBI zit zich maximaal door twee advocaten mag laten bijstaan, ook als sprake is van meerdere zaken op verschillende rechtsgebieden.

De NOvA ziet dit als ernstige beperkingen van het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen raadsman en cliënt en adviseerde de minister in januari van dit jaar om af te zien van dit voornemen.

PI iStock-479555706Nodige vraagtekens
Op 5 april jl. kwam de Raad van State (RvS) met zijn advies over dit wetsvoorstel. De Afdeling advisering van de RvS besteedt expliciet aandacht aan het onderwerp ‘Controleren en beperken van verkeer met rechtsbijstandsverleners’ en plaatst de nodige vraagtekens bij de voorgestelde maatregelen. Zo vraagt de RvS zich af of de beoogde invoering van generieke maatregelen noodzakelijk is. Sommige gedetineerden ondervinden wel de nadelen van de voorgestelde maatregelen terwijl er geen aanwijzingen zijn dat deze groep misbruik zou maken van het contact met hun advocaat.

De RvS schrijft daarover: “De Afdeling adviseert de noodzaak voor en proportionaliteit van de voorgestelde generieke maatregelen die zien op het contact tussen een gedetineerde en zijn rechtsbijstandverlener dragend te motiveren. Indien dat niet mogelijk is, adviseert zij deze maatregelen vorm te geven als individuele maatregelen.”

De NOvA ziet het advies van de RvS als een serieus signaal aan de minister om zijn voorgenomen wetswijziging te heroverwegen.

Meer informatie
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (Raad van State, 5 april 2023)
Beperkende detentiemaatregelen zetten vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt ernstig onder druk (NOvA, 3 januari 2023)

2023