1mei

Rapport pilot extra uren Raad voor Rechtsbijstand: ‘forfaitaire vergoeding niet meer toereikend’

De NOvA heeft kennis genomen van de bevindingen van het evaluatierapport van de pilot adviescommissie extra uren van de Raad voor Rechtsbijstand. De commissie merkt in haar rapport onder meer op dat de forfaitaire vergoeding gemiddeld bezien niet meer toereikend lijkt te zijn omdat de zaken ingewikkelder en complexer zijn dan tien jaar geleden en er minder compensatie is van lichtere zaken.

Vrouwe Justitia met wekker - iStock-956318472Ondanks het geringe aantal onderzochte zaken (20) en het feit dat er daarbij geen a-selecte steekproef heeft plaatsgevonden, geven de bevindingen van de commissie wel enig inzicht in de problematiek rond extra uren. Het rapport onderstreept dat het systeem van bewerkelijke zaken geen noodventiel meer is, zoals het oorspronkelijk wel is bedoeld, en dat dit met name komt door het ernstig tekort schieten van het forfait. De NOvA deelt de conclusie van de commissie dat dit probleem moet worden aangepakt.

Kwaliteit van aanvragen
De commissie signaleert ook problemen rond de kwaliteit van aanvragen, die deels samenhangen met de aanpak in een zaak. Ook blijkt het voor de RvR vanwege een gebrek aan strafrechtelijke kennis soms lastig aanvragen goed te beoordelen. De commissie doet een aantal praktische aanbevelingen, bijvoorbeeld over het gebruik van een ‘slim formulier’ voor de aanvraag en beoordeling van extra uren.

Advisering door advocaten
De NOvA vindt het een positieve ontwikkeling dat strafrechtexperts afkomstig uit de advocatuur de RvR kunnen adviseren over de aanvraag van extra uren en ziet voor de toekomst mogelijkheden voor het instellen van een permanente commissie van dergelijke deskundigen. De NOvA denkt graag verder mee over de uitvoering hiervan.

2020