13jun

Vaardigheden en ethiek centraal in vernieuwde beroepsopleiding

De algemene raad heeft de hoofdlijnen van de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaten bekendgemaakt. De opleiding krijgt een sterke focus op toegepaste kennis, vaardigheden en ethiek. De eerste lichting stagiairs die hiermee te maken krijgt, start in het voorjaar van 2021.

De maatschappij verandert, evenals de opleidingsbehoeften van advocaat-stagiairs en kantoren. Het doel van de heroriëntatie op de beroepsopleiding (BA2020) is dan ook een opleiding neer te zetten die nieuwe generaties stagiairs optimaal voorbereidt op hun toekomst binnen de advocatuur en beter kan inspelen op vragen van rechtzoekenden. Deze infographic laat de vernieuwde beroepsopleiding in één oogopslag zien.

BA2020 hoofdstructuur infographic

Baliebrede opleiding
Een belangrijk uitgangspunt is om te komen tot een baliebrede opleiding voor alle advocaat-stagiairs – ongeacht kantoor, type cliënt of praktijk. Om het leren van elkaar en elkaars praktijk te bevorderen wordt een deel van het onderwijs in divers samengestelde groepen gegeven. Bovendien worden daarmee de gezamenlijke kernwaarden van de advocatuur uitgedragen en de cohesie binnen de advocatuur versterkt.

Studiebelasting
Binnen de stageperiode van drie jaar beslaat de vernieuwde beroepsopleiding ongeveer twee jaar. Het aantal dagdelen daalt naar ongeveer 100. Ten opzichte van de huidige beroepsopleiding betekent dit qua (studie)belasting een reductie van ongeveer 35% voor stagiairs en daarmee ook voor de kantoren.

Ethiek
De beroepsattitude van de advocaat en de bewustwording van zijn bijzondere positie in de rechtsstaat vormen een stevig fundament in de opleiding. Van de kernwaarden tot de gedragsregels: ethiek vormt een kernthema gedurende de gehele beroepsopleiding en in alle opleidingsonderdelen.

Vaardigheden
Het toepassingsgerichte karakter van de vernieuwde opleiding komt tot uitdrukking in het aanleren van vaardigheden die elke advocaat moet beheersen. Dit varieert van procederen, het opstellen van contracten en onderhandelen tot digitale vaardigheden. Ook innovatieve ontwikkelingen als legal tech komen nadrukkelijk aan de orde. Minder nadruk komt te liggen op het verwerven van juridisch-inhoudelijke kennis, maar meer op het in de praktijk kunnen toepassen daarvan. Hiermee vervalt ook een aantal cognitieve toetsen. In plaats daarvan komen er praktijkgerichte toetsmomenten, onder andere in de vorm van ‘moot courts’.

Integratieve dagen
Aan het einde van het eerste jaar én als afsluiting van de vernieuwde beroepsopleiding vindt een integratieve dag plaats. Deze heeft de vorm van een moot court of een andere complexe simulatie uit de praktijk van de advocaat, zoals een onderhandeling of adviestraject. De stagiairs kunnen zo in de praktijk laten zien dat zij de vaardigheden, ethische bagage, kennis en kunde hebben om complexe casuïstiek op te lossen.

Borging basisniveau
Uitgangspunt is dat elke stagiair vanuit zijn juridische vooropleiding beschikt over voldoende juridisch-inhoudelijke kennis. Hierdoor hoeft tijdens de beroepsopleiding geen juridische stof meer herhaald te worden, wat de opleiding efficiënter maakt voor zowel de advocaat-stagiairs als de kantoren.
De advocaat-stagiair kan op twee manieren aantonen dat hij beschikt over een actueel en voldoende kennisniveau. Voorafgaand aan de beëdiging kan de stagiair deelnemen aan een vrijwillige basistest. Na beëdiging kan de stagiair deelnemen aan een verplichte basistest met een diagnostisch karakter. In beide gevallen geldt dat de basistest géén selecterend karakter heeft. Iedere advocaat-stagiair kan dus met de beroepsopleiding starten. Als blijkt dat het basisniveau op onderdelen niet wordt bereikt, ontvangt de stagiair gericht studieadvies welke juridisch-inhoudelijke kennis dient te worden opgefrist.

Kwaliteitseisen
Onder regie en aansturing van de NOvA wordt, net als in de huidige opleiding, de nieuwe beroepsopleiding integraal verzorgd door de uitvoeringsorganisatie (de combinatie CPO/Dialogue) en gedeeltelijk door geaccrediteerde aanbieders (in de huidige constellatie de Law Firm School en De Brauw). Alle aanbieders richten hun onderwijs zodanig in dat zij voldoen aan de eindtermen en kwaliteitseisen zoals de algemene raad die vaststelt.

PO-punten iStock-1002018094Huidige stagiairs
Zowel de huidige als de vernieuwde beroepsopleiding zijn van kwalitatief hoogwaardig niveau, alleen de invulling is anders. Aan de overgang van de opleidingsregimes wordt de uiterste zorg besteed. Voor zowel stagiairs, patroons als docenten wordt gekeken hoe de overgang van de huidige naar de vernieuwde opleiding zo soepel mogelijk kan verlopen. Advocaat-stagiairs die nu al de beroepsopleiding volgen, kunnen deze sowieso afmaken. In welke vorm precies, is nu nog niet met zekerheid te zeggen.

Rol patroon
De patroon vervult een brugfunctie tussen de praktijk en de beroepsopleiding. De patroon draagt voor een belangrijk deel bij aan de vorming van de advocaat-stagiair binnen het kantoor. Daarnaast gaat de patroon een actieve rol spelen bij de integratieve dagen. Om de begeleiding kwalitatief te versterken wordt elke patroon verplicht periodiek een cursus te volgen.

Hoe nu verder?
Op 26 juni wordt de hoofdstructuur gepresenteerd in de vergadering van het college van afgevaardigden. Ondertussen krijgt het curriculum (inclusief vakbeschrijvingen en eindtermen), de kwaliteitseisen, de basistest etc. steeds concreter vorm. De opzet en uitwerking blijken meer tijd te vragen. Zorgvuldigheid en kwaliteit staan te allen tijde voorop. De algemene raad beoogt daarom per maart 2021 met de beroepsopleiding van start te gaan. De komende periode wordt de benodigde aanpassing van de Verordening op de advocatuur nader uitgewerkt. In september 2019 wordt een wijzigingsverordening ter eerste lezing voorgelegd aan het college van afgevaardigden.

Meer informatie
De algemene raad bespreekt op 26 juni de hoofdstructuur met het college van afgevaardigden. Advocaten kunnen de notitie aan het CvA downloaden via MijnOrde.
In het dossier Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten vindt u extra informatie en veelgestelde vragen. Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar BA2020@advocatenorde.nl.

2019