4jun

Vraagtekens NOvA bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen

De NOvA staat kritisch tegenover het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Hiermee wil de overheid voor langere termijn een juridische basis creëren voor coronamaatregelen in de anderhalvemetersamenleving. Zowel wat betreft omvang, proportionaliteit als effectiviteit zijn hier de nodige vraagtekens bij te plaatsen.

Corona COVID-19 - iStock-1219002978Het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te zijn in een democratische samenleving. De NOvA acht nieuwe wetgeving niet nodig en ziet voldoende ruimte in noodverordeningen en bestaand instrumentarium. Verder vraagt de NOvA onder meer aandacht voor de voorgestelde straffen, die de toets van proportionaliteit in veel gevallen niet kunnen doorstaan.

Advies NOvA
Mede gebaseerd op adviezen van de adviescommissies rechtsstatelijkheid, bestuursrecht en strafrecht heeft de algemene raad vandaag advies uitgebracht aan de minister van Justitie en Veiligheid.

2020