15sep

Wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door de rechter maakt procedure complexer

De NOvA vreest dat schuldenaren door het conceptwetsvoorstel ‘opleggen betalingsregeling door de rechter’ worden geconfronteerd met complexere procedures. Zij adviseert het wetsvoorstel in te trekken.

SchuldHet wetsvoorstel zou de positie moeten verbeteren van schuldenaren die hun schuld niet in één keer kunnen terugbetalen. Een rechter krijgt de bevoegdheid een passende betalingsregeling op te leggen tegen de wil van de schuldeiser. Hierdoor zouden schuldenaren niet verder in de financiële problemen komen. Volgens de NOvA zijn de gevolgen van het wetsvoorstel voor de rechtszoekenden ingrijpend.

Toenemende kosten
Rechtszoekenden - zowel schuldeisers als schuldenaren – worden geconfronteerd met een verstrekkende bevoegdheid van de rechter. Deze bevoegdheid maakt procedures complexer en zorgt ervoor dat de duur van de procedure en de kosten van de procedure toenemen. Dit betekent dat ook de kosten voor de te leveren rechtsbijstand toenemen. Bovendien is sprake van een bevoegdheid van de rechter waarbij niet op voorhand duidelijk is wanneer een rechter daarvan gebruik maakt. Dat kan ook van rechter tot rechter verschillen. Dit doet afbreuk aan de voorspelbaarheid van de uitkomst van procedures. 

Meer informatie
Wetgevingsadvies NOvA (adviescommissie burgerlijk procesrecht) in verband met toekennen bevoegdheid rechter om betalingsregeling op te leggen

2022