12feb

Zorgen NOvA over verhoorbijstand per 1 maart 2016

Op 22 december 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat verdachten vanaf die datum recht hebben op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor.

Per 1 maart 2016 moeten zij ook actief gewezen worden op dit recht. Alleen wanneer verdachten hiervan ondubbelzinnig afstand doen, vindt geen verhoorbijstand plaats. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is deze ontwikkeling positief.

De Nederlandse orde van advocaten heeft evenwel ook grote zorgen, vooral wat betreft de financiering en de rol van de advocaat tijdens het verhoor. De forfaitaire vergoedingsregeling, zoals die per 1 maart a.s. gaat gelden, is volgens de NOvA niet toereikend en houdt onvoldoende rekening met de reële tijdbesteding door advocaten. Daarnaast staat het ontwerpbesluit, dat de orde tijdens en de inrichting van het politieverhoor regelt, op gespannen voet met de EU-richtlijn. Het ontwerpbesluit legt de beoogde actieve rol van de advocaat bij het politieverhoor zeer beperkt uit.

De NOvA heeft een leidraad politieverhoor en een best practice raadsman bij politieverhoor opgesteld en blijft zich ervoor inspannen dat de hierin voorgestelde werkwijze in het definitieve besluit wordt opgenomen. Daarnaast blijft de NOvA er op aandringen de vergoeding alsnog in overeenstemming te brengen met de reële tijdbesteding.

2016