2nov

Kamerbrief over verbetering vergoedingen voor rechtsbijstandverleners in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat er in 2022 € 154 miljoen wordt uitgetrokken voor de sociale advocatuur. Hiermee geeft hij uitvoering aan scenario 1 van de commissie Van der Meer. Daarmee komt de overbruggingsregeling voor sociaal advocaten tot een einde, evenals de tijdelijke regeling Familierecht.

Euros en weegschaalMet een investering van € 154 miljoen laat het demissionair kabinet zien dat goede rechtsbescherming voor on- en minvermogenden belangrijk is. Een kamerbrede motie lag hieraan ten grondslag. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is verheugd dat de aanbevelingen van de commissie Van der Meer eindelijk, na vijf jaar, worden overgenomen.

Aandachtspunt blijft het structurele karakter van de financiering van een goede rechtsbescherming. De NOvA vindt het cruciaal dat rechtzoekenden ook na 2022 verzekerd zijn van voldoende rechtsbijstand, zeker omdat de complexiteit van het recht en de maatschappij zal blijven toenemen. Daarom werkt de NOvA momenteel samen met de Raad voor Rechtsbijstand aan een visie op een duurzame en solide toekomst van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Ook heeft de NOvA onlangs een pilot afgerond, waarin is onderzocht hoe eerstelijnsrechtshulp en sociale advocatuur elkaar verder kunnen versterken. Die pilot heeft bruikbare aanbevelingen opgeleverd waarmee de NOvA graag verder wil.

Aanpassing zaakscodes
In de bijlage van de Kamerbrief is een overzicht opgenomen van de aanbevelingen van de commissie Van der Meer die worden uitgevoerd. Eén daarvan is het volledig overnemen van bijlage 8 bij het rapport van de commissie-Van der Meer, waarin nader wordt ingegaan op de zaakscodes. In navolging van het advies van Van der Meer wordt voor de meeste zaakscodes het aantal punten verhoogd per 1 januari 2022. Sommige zaakscodes krijgen echter ook een lager aantal punten. Die verlaging zal op een later moment in werking treden als het Besluit vergoedingen rechtsbijstand wijzigt.

Nog geen volledige invoering per 1 januari 2022
De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) bekijkt op dit moment wat de implementatie van scenario 1 Van der Meer voor gevolgen heeft voor haar systemen en de uitvoering. Dat betekent dat details over hoe de nieuwe vergoedingen eruit komen te zien op een later moment zullen worden gepubliceerd. De NOvA zal advocaten hierover zo spoedig mogelijk informeren met o.a. voorbeeldberekeningen en wijzigingsoverzichten.

Samenwerking binnen de balie
De NOvA blijft inzetten op het stimuleren van de samenwerking tussen de sociale advocatuur en kantoren zonder toevoegingspraktijk. De NOvA brengt op regionaal en nationaal niveau kantoren met elkaar in contact en ondersteunt hen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden. De NOvA stimuleert deze samenwerking, omdat dit onder meer leidt tot een sterkere (sociale) advocatuur, meer onderlinge solidariteit en wederkerigheid tussen de sociale advocatuur en commerciële kantoren. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 8 november aanstaande.

Geen verplichte bijdrage vanuit commerciële advocatuur
Demissionair Dekker stelt in zijn brief voor een verplichte (financiële) bijdrage aan commerciële advocatenkantoren te vragen voor de financiering van het stelsel van rechtsbijstand. Een dergelijke verplichte bijdrage wijst de NOvA af. Zorg dragen voor voldoende financiering voor het stelsel is een overheidstaak, die niet mag worden uitbesteed aan de advocatuur. Zoals minister Dekker zelf onlangs in een interview in de Volkskrant aangaf, is het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand een specialisme . De NOvA is daarom evenmin een voorstander van een verplichting tot het doen van toevoegingszaken door alle advocaten.

Zie ook:

2021