8jul

NOvA positief over afblazen rechtshulppakketten

De NOvA is positief over de zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand die de minister voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Belangrijke zorgen die de NOvA heeft over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand worden weggenomen: er komt geen inkoop van rechtshulppakketten, de eigen bijdrage wordt niet verhoogd en vergoedingen voor advocaten worden periodiek herijkt.

Rechtshulppakketten iStock-1132995852Rechtshulppakketten
De voorganger van de minister was van plan om rechtshulppakketten in te kopen, met het idee dat dit zou leiden tot efficiencywinst en kostenbesparing. De huidige minister voor Rechtsbescherming ziet af van dit voornemen. Het vormgeven en uitvoeren is complex, tijdrovend en verder is niet goed aan te tonen dat grootschalig inkopen van rechtsbijstand bijdraagt aan de beoogde kwaliteitsverbetering in het gehele stelsel, zo schrijft de minister aan de Kamer. De NOvA is altijd kritisch geweest op de invoering van rechtshulppakketten. Het afzien van de invoering ervan ziet de NOvA als een positief resultaat, dat mede bereikt is door gesprekken die de NOvA met het departement hierover had.

Eigen bijdrage
Ook blijkt uit de voortgangsrapportage dat de eigen bijdrage voor mensen die een advocaat nodig hebben, niet wordt verhoogd. In eerdere plannen van het vorige kabinet stond nog dat een eigen bijdrage zou worden opgelegd die hoger werd naarmate er meer (rechts)hulp nodig was. Daarmee zouden mensen die de meeste hulp nodig hebben, het hardst worden getroffen. De NOvA is blij dat de minister afziet van dit voornemen.

Vergoedingen
De NOvA is verder positief over de toezegging van de minister dat vergoedingen voor rechtsbijstandverleners in het stelsel voortaan geactualiseerd worden. De minister spreekt over “bij de tijd blijvende vergoedingen voor rechtsbijstandsverleners (ook na invoering van scenario 1 van de commissie-Van der Meer)”. Dat is iets waar de NOvA zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt.

Diagnose en triage
De minister kijkt nog naar een manier om diagnose en triage te regelen op basis van gezamenlijkheid tussen eerste- en tweedelijns rechtsbijstandverleners. Dit sluit aan op de werkwijze in de pilot ‘Samenwerken in de eerstelijn’, een succesvol initiatief van de NOvA samen met de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland.

Verdere uitwerking
Wel valt op dat nog veel plannen uit de voortgangsrapportage verder uitgewerkt moeten worden en dat de minister hier in de volgende voortgangrapportage op terugkomt. De NOvA vindt het van belang dat zo snel mogelijk meer duidelijkheid komt.

Meer informatie
Zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand incl. bijlage Pilotoverzicht stelselvernieuwing rechtsbijstand (6 juli 2022)
Kritische opstelling NOvA leidt tot uitstel invoer diagnose- en triagedocument (8 juni 2022)

2022