2apr

NOvA vraagt aandacht informateurs voor versterking rechtsstaat en positie rechtzoekende

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) vraagt de aandacht van de informateurs voor versterking van de rechtsstaat en de positie van de rechtzoekende. Daarbij richt de NOvA zich op drie belangrijke thema’s: toegang tot het recht, vertrouwelijkheid en verschoningsrecht en veiligheid van advocaten. De NOvA doet enkele concrete suggesties voor de inhoud van een akkoord op hoofdlijnen.

De NOvA vraagt een nieuw kabinet om verder uitvoering te geven aan het in gang gezette beleid voor de stelselvernieuwing rechtsbijstand en daar voldoende financiële middelen voor uit te trekken. Dat betekent onder andere dat de hoeveelheid uren die een sociaal advocaat voor een zaak vergoed krijgt en het bijbehorende tarief worden verhoogd en blijvend actueel worden gehouden. Om het belang van de sociaal advocatuur en een goede toegang tot het recht te bekrachtigen doet de NOvA nog een oproep aan een nieuw kabinet: zorg voor een zelfstandige minister van Rechtsbescherming, niet langer ingebed bij het ministerie van Justitie en Veiligheid maar een minister met eigen portefeuille, eigen kundig departement en eigen toereikende begroting. Rechtsbescherming is dan geen sluitstuk en sluitpost, maar vertrekpunt bij de ontwikkeling van nieuw beleid en wet- en regelgeving. 

NB_tweede kamer_600x400

Vertrouwelijkheid en verschoningsrecht
Het recht dat een rechtzoekende heeft op vertrouwelijkheid in het contact met een advocaat moet worden gerespecteerd, in wetgeving en praktijk. In onze democratische rechtsstaat dient de positie van de advocaat en diens wettelijke geheimhoudingsplicht te worden beschermd, steeds in het belang van de rechtzoekende.

Veiligheid en weerbaarheid
De NOvA neemt in samenwerking met de overheid en andere juridische beroepsorganisaties maatregelen om de beroepsgroep weerbaarder te maken en te beschermen tegen ongewenste invloeden van ondermijning. Voor dat doel stelt de Rijksoverheid financiële middelen beschikbaar. De NOvA vraagt het nieuwe kabinet om continuering van dit beleid.

Meer informatie
Brief NOvA aan de informateurs

2024