4aug

NOvA vraagt aandacht van politieke partijen voor gefinancierde rechtsbijstand, vertrouwelijkheid en veiligheid

Gefinancierde rechtsbijstand, vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt en veiligheid en weerbaarheid. Voor deze drie belangrijke punten heeft de NOvA in het belang van een goede rechtsbedeling aandacht gevraagd bij de programmacommissies van de politieke partijen die de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 22 november 2023 opstellen.

Verkiezingen Buitenhof Posterzuil iStock-458959255

Om goede rechtsbijstand ook voor rechtzoekenden met een krappe beurs te blijven waarborgen, is het nodig te blijven inzetten op kwaliteit en voldoende aanbod van de sociale advocatuur. De NOvA verwijst naar het dreigend tekort aan sociaal advocaten indien er geen langetermijnbeleid wordt ontwikkeld om de dalende trend te keren. Ook de rechtsbijstand voor specifieke groepen rechtzoekenden, zoals de gedupeerden van de toeslagenaffaire en bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen moet prioriteit blijven. De grootschalige herijking van vergoedingen moet wat de NOvA betreft spoedig worden uitgevoerd.

Vertrouwelijkheid
Een van de kernwaarden van de advocaat is de vertrouwelijkheid. In een rechtsstaat is het van essentieel belang dat burgers in volledige openheid van gedachten kunnen wisselen met een advocaat, zonder dat vrees voor openbaarmaking van die informatie bestaat. Zonder die vertrouwelijkheid komt een adequate rechtshulpverlening en goede rechtsbedeling in het gedrang. In een aantal zaken is gebleken dat de werkwijze van het Openbaar Ministerie onvoldoende waarborgen biedt aan het uitgangspunt van vertrouwelijkheid. De NOvA pleit in de brief voor een rechterlijke toets.

Veiligheid
Het andere punt waar de NOvA bij de programmacommissies aandacht voor vraagt, is de veiligheid en weerbaarheid van de advocatuur. De NOvA vindt het van belang dat krachten vanuit de overheid en beroepsgroepen worden gebundeld om preventieve maatregelen te treffen die de advocatuur weerbaarder maken en beschermen tegen ongewenste invloeden van ondermijning. Vanuit de NOvA Taskforce Bescherming tegen ondermijning worden hiertoe reeds verschillende initiatieven genomen. Advocaten moeten veilig en zonder vrees hun werk kunnen (blijven) doen. 

Meer informatie:
Brief NOvA aan de programmacommissies

 

2023