Zoeken

Zoekresultaten (27)

U heeft gezocht op: Verschoningsrecht

 • pagina

  Verschoningsrecht

  Het verschoningsrecht is er om het recht op vertrouwelijkheid voor rechtzoekenden te kunnen garanderen. Anders gezegd: het verschoningsrecht is er opdat een rechtzoekende in alle vertrouwen gesprekken met zijn advocaat kan voeren zonder dat deze info ...

 • pagina

  Kernwaarden

  Een advocaat is onafhankelijkDe onafhankelijkheid van de advocaat is belangrijk vanwege het waarborgen van een eerlijk proces en vanwege een efficiënte rechtsbedeling. De eerlijkheid van het proces wordt bevorderd doordat iedere partij beschikt ...

 • nieuwsbericht

  NOvA en OM willen verschoningsrecht beter waarborgen met mailherkenningssysteem

  NOvA-bestuurder Jeroen Soeteman en Hoofdofficier van Justitie (en portefeuillehouder verschoningsrecht) Michiel Zwinkels zijn hierover in gesprek en achten een dergelijk systeem zeer wenselijk om het verschoningsrecht beter te waarborgen. Beiden zi ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op uitspraak prejudiciële vragen Hoge Raad

  De NOvA diende eerder in deze zaak schriftelijke opmerkingen in. De Hoge Raad herhaalt dat opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie moeten doen wat nodig is om inbreuken op het verschoningsrecht te voorkomen. Daarnaast bevestigt de Hoge Raad da ...

 • nieuwsbericht

  NOvA benadrukt bij Hoge Raad belang waarborging verschoningsrecht

  Op 1 november jl. diende de NOvA schriftelijke opmerkingen in bij de Hoge Raad. Die buigt zich over de prejudiciële vragen over de omgang met verschoningsgerechtigde informatie van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Geen ruimte voor nuance ...

 • nieuwsbericht

  NOvA meldt zich bij Hoge Raad over prejudiciële vragen verschoningsrecht

  In zijn tussenarrest van 2 mei 2023 overwoog het Hof al dat de uitleg van de Staat over de omgang met verschoningsgerechtigde informatie niet kan worden gevolgd, omdat die niet aansluit bij overige regelgeving en jurisprudentie omtrent het verschonin ...

 • nieuwsbericht

  Prejudiciële vragen verschoningsrecht

  In het arrest, dat volgt op de beslissing van de voorzieningenrechter d.d. 22 maart 2022, wordt het fundamentele belang van het verschoningsrecht nog eens onderstreept. De uitleg die de Staat geeft aan de omgang met verschoningsrechtigde informatie k ...

 • nieuwsbericht

  Voorgestelde werkwijze OM biedt onvoldoende bescherming aan het verschoningsrecht

  Dit heeft de NOvA het OM laten weten als reactie op de concept aanwijzing omgang met verschoningsgerechtigd materiaal. Uitgangspunt in het Nederlandse strafproces is dat het OM en de opsporingsinstanties niet bevoegd zijn over geheimhouderinformatie ...

 • nieuwsbericht

  Notificatieplicht bij grensoverschrijdende fiscale constructies: implicaties voor de advocatuur

  De Mandatory Disclosure Rules (MDR of DAC6) verplichten intermediairs om mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden bij de Belastingdienst. Dit met als doel om belastingontwijking tegen te gaan. Advocaten die als ...

 • nieuwsbericht

  Beroepsgeheim en verschoningsrecht voor advocaten bij grensoverschrijdende fiscale constructies

  De Mandatory Disclosure Rules (MDR of DAC6) verplichten intermediairs om mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden bij de Belastingdienst. Dit met als doel om belastingontwijking tegen te gaan. Advocaten die als ...

 • nieuwsbericht

  In fiscale verzamelwet 2024 kritieken van NOvA verwerkt

  Op de eerdere in consultatie gebrachte versie van deze wetswijziging had onder meer de NOvA ernstige kritiek. De eerder voorgestelde wijziging hield een forse inperking van het verschoningsrecht in die onwenselijk en onnodig was. Een onderdeel van di ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op kort geding over de zaak Stibbe/OM

  In de uitspraak wijst de rechtbank op de bescherming van het verschoningsrecht door artikel 6 en artikel 8 van het EVRM en heeft de rechtbank beoordeeld of het OM de wijze waarop de bescherming van het verschoningsrecht in de Nederlandse wet- en rege ...

 • nieuwsbericht

  OM-handleiding verwerking geheimhouderinformatie miskent verschoningsrecht

  Nadat het OM toegang had verkregen tot het platform Sky ECC is vanuit het Landelijk Parket een brief verzonden aan (strafrecht)advocaten waarin zij werden opgeroepen om zich – met inachtneming van de wettelijke geheimhoudingsplicht – kenb ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Alleen rechter-commissaris kan verschoningsgerechtigde informatie beoordelen

  Het verschoningsrecht is er om het recht op vertrouwelijkheid voor rechtzoekenden te kunnen garanderen. Anders gezegd: het verschoningsrecht is er opdat een rechtzoekende in alle vertrouwen gesprekken met zijn advocaat kan voeren zonder dat deze in ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel aanpassing ‘fiscaal’ verschoningsrecht is onnodig en onwenselijk

  Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de Belastingdienst inzage kan krijgen in de communicatie tussen (onder anderen) een advocaat en zijn client. Het recht op vertrouwelijke communicatie met geheimhouders als advocaten komt hierdoor onder druk te staan. ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel ‘fiscaal verschoningsrecht’ in consultatie

  Voordat dit consultatievoorstel het licht zag, heeft de NOvA (eerst door Bert Fibbe en later Petra van Kampen) met het Ministerie van Financiën een aanzienlijk aantal gesprekken gevoerd. Hierin is keer op keer het fundamentele belang van de gehe ...

 • nieuwsbericht

  ‘Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht dienen rechtsstatelijk doel’

  In de praktijk blijken nog altijd onduidelijkheden en misvattingen bestaan over de aard en omvang van het verschoningsrecht. Recente artikelen in de media over de (veronderstelde) reikwijdte van het verschoningsrecht geven dit eens te meer aan. Naar ...

 • nieuwsbericht

  Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies respecteert verschoningsrecht advocaten

  Dit wetsvoorstel is ter implementatie van de EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (EU) 2018/822. Op grond van deze zogeheten DAC6 zijn intermediairs, zoals belastingadviseurs, advocaten, accountants en financiële inst ...

 • nieuwsbericht

  CCBE luidt noodklok over inperken beroepsgeheim advocatuur

  The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) uit in een stevig statement haar zorgen over ongefundeerde geluiden dat advocaten hun beroepsgeheim zouden misbruiken. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA), de beroepsorganisatie voor Nederla ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal is strafvorderlijk onhoudbaar

  In het wetsvoorstel introduceert de minister van VWS de mogelijkheid om in een medische context verkregen lichaamsmateriaal te gebruiken voor strafvorderlijke doeleinden. Direct nadat dit bekend werd, ontstond daarover direct al brede maatschappelijk ...

 • nieuwsbericht

  NOvA tegen voorgenomen inperking van verschoningsrecht voor advocaten

  De NOvA deelt de opvatting dat als burgers of bedrijven belastingregels overtreden, de overheid binnen de grenzen van het recht tot effectieve aanpak daarvan moet kunnen overgaan. Dat neemt niet weg dat de NOvA zorgen heeft over de wijze waarop de st ...

 • blog

  De koninklijke weg

  In zijn troonrede dit jaar beklemtoonde koning Willem-Alexander het belang van het beschermen en versterken van onze democratische rechtsstaat. Naast de onacceptabele ondermijning van de samenleving door de georganiseerde misdaad, benoemde de koning ...

 • blog

  Gezag, gedrag en ondermijning

  Op 31 mei a.s. vindt in de Eerste Kamer een beleidsdebat plaats over de Staat van de Rechtsstaat. Ter voorbereiding van dit debat vond ten overstaan van de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een deskundigenbijeenkomst plaats over de (f ...

 • blog

  Vertrouwelijkheid

  Contacten tussen advocaten en hun cliënten worden beschermd door een verschoningsrecht: het recht van de verschoningsgerechtigde om daarover geen mededelingen te hoeven doen. Doet de verschoningsgerechtigde dat – zonder toestemming van zijn cliënt – ...

 • blog

  Feiten en fabels over het verschoningsrecht

  Vlak voor de zomer verschenen in de media artikelen over de (veronderstelde) reikwijdte van het verschoningsrecht van advocaten. Collega AR-lid Petra van Kampen schreef hierover al een blog. Het is niet voor het eerst dat dit onderwerp in de belangst ...

 • blog

  Rupsje Nooitgenoeg op dieet

  Kent u dat verhaal over de rups die niet kan stoppen met eten? Aan het eind blijkt de rups van al het eten een vlinder te zijn geworden. Typisch geval van een happy end. Zal de telkens terugkerende discussie over de inperking van het professioneel ve ...

 • blog

  Verschoningsrecht is springlevend

  Landelijk fraudeofficier Thomas Bosch zette tijdens het recente Anti-Corruptiecongres vraagtekens bij de reikwijdte van het verschoningsrecht. Ik geef graag de bijbehorende antwoorden.