Zoeken

Zoekresultaten (18)

U heeft gezocht op: Wpta

 • pagina

  Toezicht op de advocatuur / Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA)

  Sinds het verschijnen van het eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) in 2020 en de daarop gepresenteerde beleidsvoornemens vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die t ...

 • pagina

  Tijdlijn toezicht en Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta)

  10-04-2024 Conceptverslag commissiedebat Juridische beroepen 13-07-2023 Infographic visie AR – toekomstig toezichtmodel 05-07-2023 Reactie dagelijks bestuur dekenberaad uitgangspunten OTA 29-06-2023 Brief Minister Weerw ...

 • pagina

  Dekenappel kengetallen

  De advocatuur is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de beroepsgroep. Dat is de uitkomst van de lang lopende discussie die tot 2015 met het ministerie van JenV werd gevoerd. Het toezichtstelsel is uiteindelijk onafhankelijk en op afstand van d ...

 • pagina

  Toezicht

  De deken houdt toezicht op:• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet (artikel 45a, eerste lid, van de Advocatenwet);• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ...

 • pagina

  Beleid & Regelgeving

  De afdeling Beleid & Regelgeving is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beleidsvoorstellen en wet- en regelgevingsadviezen ten behoeve van algemeen secretaris, de algemene raad en het college van afgevaardigden. Naam Functie Aandac ...

 • pagina

  Dossiers

  Bekijk dossiers over diverse onderwerpen waarover de NOvA relevante informatie bundelt en voortdurend actualiseert: Wpta/LTA Weerbaarheid en veiligheid Sanctieregelgeving Digitalisering Rechtspraak

 • nieuwsbericht

  Eerste reactie van de algemene raad op toezichtplannen minister 

  De algemene raad stelt vast dat de minister ervoor gekozen heeft om het toezicht op de advocatuur volledig onafhankelijk van de staat te blijven organiseren. De algemene raad steunt deze keuze.     Met de plannen van de minister wordt een volgende st ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2022 goed

  Het resultaat over 2022 bedraagt ruim € 1.039.000 tegenover een begroot tekort van € 692.000. Over de gehele linie zijn de kosten achtergebleven bij de begroting. Met name de onderbesteding in de kosten voor het toezicht draagt bij aan het ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad: goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de Staat

  De kosten voor het toekomstig toezicht worden, net als nu het geval is, gedragen door de beroepsgroep. De algemene raad is van mening dat de sterkste schouders daarbij de zwaarste lasten moeten dragen. Gesprekken en adviezenDe algemene raad heeft in ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2021 goed

  Het positieve resultaat over 2021 bedraagt € 1.486.901, tegenover een begroot tekort van € 414.000. Dit is voor een groot deel het gevolg van hogere inkomsten uit de financiële bijdrage ten opzichte van de begroting. Hierin werd als ge ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op dekenappel kengetallen

  De advocatuur is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de beroepsgroep. Dat is de uitkomst van de lang lopende discussie die tot 2015 met het ministerie van JenV werd gevoerd. Het toezichtstelsel is uiteindelijk onafhankelijk en op afstand van d ...

 • nieuwsbericht

  Lichte daling financiële bijdrage 2022

  Positief resultaatDoor de geringe groei van de balie en het verwachte positieve resultaat over 2021 ontstaat komend jaar ruimte om de financiële bijdrage voor advocaten in categorie 1 en 2 in 2022 te verlagen met respectievelijk € 35 en &eu ...

 • nieuwsbericht

  Verdere versterking van het toezicht

  De brief van de minister volgt op de evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) en de uitwerking van de aanbevelingen uit de wetsevaluatie. Het toezicht blijft onafhankelijk van de staat georganiseerd maar dient verder te worden versterkt. I ...

 • nieuwsbericht

  Van klare wijn tot altruïsme

  Robert Crince le Roy houdt kantoor op de dertiende verdieping van het WTC in Rotterdam, met een spectaculair uitzicht op de binnenstad. Aan de muren prijkt moderne kunst. Het is misschien wel illustratief voor zijn hang naar vernieuwing. Evenals ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad en dekenberaad vragen om snelle implementatie aanbevelingen Wpta

  De algemene raad en het dekenberaad reageren in hun gezamenlijke brief op de aanbevelingen in het eindrapport. De NOvA stelde eerder zich goed te kunnen vinden in de conclusies van het evaluatierapport en de beleidsreactie daarop van de min ...

 • nieuwsbericht

  Reactie op eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur en beleidsreactie minister Dekker

  De NOvA ziet het toezichtstelsel van de advocatuur als een belangrijke waarborg en bescherming voor rechtzoekenden omdat daarmee de onafhankelijke positie van de advocaat gewaarborgd is; onafhankelijk van de staat gereguleerd en ook het toezicht op a ...

 • nieuwsbericht

  Voorstellen voor verdere versterking toezicht advocatuur

  De evaluatie van de Wpta, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, moet eind dit jaar zijn afgerond. Vandaag heeft de NOvA een position paper naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. Positieve ervaringen De algemene raad constat ...

 • blog

  Een eigenstandige LTA

  In het kader van een onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezichtstelsel is behoefte aan een Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA). De dekens schreven in hun brief van 14 april jl. aan de minister voor Rechtsbescherming dat “hoewel e ...