Hoge Raad

De Hoge Raad ontwikkelt een eigen systeem voor digitale toegankelijkheid.

Het beveiligde portaal Mijn Zaak Hoge Raad geeft toegang tot digitaal procederen. Advocaten kunnen hier met hun advocatenpas inloggen. Het portaal wordt gefaseerd opengesteld voor alle soorten zaken.

Civiele vorderingszaken
Sinds 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken verplicht gebruikgemaakt van Mijn Zaak Hoge Raad. Hier wisselen advocaten en de Hoge Raad berichten en documenten uit en kunnen procespartijen zelf hun digitale dossier inzien. Het webportaal is ook beschikbaar voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure in belastingzaken bij de Hoge Raad. Vanaf 1 april 2021 is het ook in civiele verzoekzaken in cassatie verplicht te procederen. 

Strafzaken
Sinds 1 januari 2023 is de Hoge Raad gestart met het verplicht digitaal procederen in alle zaken waarvan de strafkamer van de Hoge Raad als cassatierechter kennisneemt.

De verplichting tot digitaal procederen geldt voor zaken waarin na 1 januari 2023:
- beroep in cassatie is ingesteld;
- een aanvraag tot herziening is gedaan;
- een verzoek tot nader onderzoek is gedaan in de zin van artikel 461 van het Wetboek van Strafvordering.

In het procesreglement van de Hoge Raad zal een uitzondering worden gemaakt voor Caribische zaken. In die zaken kan – ook in het geval het beroep in cassatie is ingesteld na 1 januari 2023 – voorlopig nog op papier worden geprocedeerd nu er nog geen inlogmiddel is voor het Caribisch gebied.

Belastingzaken
Vanaf 15 april 2020 is digitaal procederen bij de belastingkamer van de Hoge Raad verplicht voor advocaten. Het webportaal is ingericht voor digitaal procederen in het cassatieberoep in belastingzaken en in zaken tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De verplichting geldt voor zaken waarin op of na 15 april 2020 door de vorige instantie uitspraak wordt gedaan.

Wat hebt u nodig voor digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken?

  • De advocatenpas om in te loggen.
  • Een moderne internetbrowser en een goede internetverbinding om bestanden te kunnen uploaden.
  • Een scanvoorziening (300 dpi –24 bit) om documenten te digitaliseren.

Handleidingen en werkinstructies