Zoeken

Zoekresultaten (35)

U heeft gezocht op: Rechtsstatelijkheid

 • pagina

  Gerbrandydebat 2023

  Het 13e Gerbrandydebat van de NOvA stond op 23 oktober 2023 in het teken van de kroongetuigenregeling en de kernwaarde vertrouwelijkheid. Hoofdspreker was demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz.  Bekijk de video- ...

 • pagina

  Gerbrandydebat 2019

  Onder leiding van Ferry Mingelen troffen advocaten, wetenschappers en politici elkaar op woensdag 6 november weer in Sociëteit De Witte (Den Haag) voor het jaarlijkse NOvA Gerbrandydebat. Algemeen deken Johan Rijlaarsdam stond bij de openi ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-commissie toetst regeringsprogramma op rechtsstatelijk gehalte

  Deze commissie past in de traditie van de eerder door de NOvA ingestelde commissies rechtsstatelijke toets verkiezingsprogramma's (sinds 2017). De NOvA heeft na de verkiezingen van 22 november vorig jaar besloten om deze commissie in te stellen. Alg ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt aandacht informateurs voor versterking rechtsstaat en positie rechtzoekende

  De NOvA vraagt een nieuw kabinet om verder uitvoering te geven aan het in gang gezette beleid voor de stelselvernieuwing rechtsbijstand en daar voldoende financiële middelen voor uit te trekken. Dat betekent onder andere dat de hoeveelheid uren ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-commissie: ruim helft verkiezingsprogramma’s voldoet niet volledig aan minimumnormen van de rechtsstaat

  Rechtsstatelijkheid is voor de NOvA een belangrijk onderwerp. Het is immers de advocaat die een wezenlijke rol speelt bij de juridische bescherming van de rechten en vrijheden van de burger in een democratische samenleving. De commissie acht het van ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-commissie toetst verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid

  De commissie zal de conceptverkiezingsprogramma’s van bestaande en nieuwe politieke partijen kritisch beoordelen op de minimale eisen van rechtsstatelijkheid. Het gaat hierbij om een effectieve toegang tot de rechter, bescherming van elementair ...

 • nieuwsbericht

  Wat is de rechtsstaat ons waard?

  Frans Knüppe gaf bij de aanvang van het debat direct het visitekaartje van de NOvA af: “Een zinvol gesprek over de rechtsstatelijke verhoudingen en de rechtspleging kan niet plaatsvinden zonder daar ook de advocatuur bij te betrekken.&rdqu ...

 • nieuwsbericht

  Wetgevingsadvies over coronamaatregelen testbewijzen, quarantaineplicht en sluitingsbevoegdheid

  Tijdelijke wet testbewijzen covid-19Dit wetsvoorstel expliciteert de grondslag om bij ministeriële regeling testbewijzen te kunnen verplichten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en ...

 • nieuwsbericht

  Rechtsstaat scoort goed in partijprogramma’s

  De commissie heeft op verzoek van de NOvA de verkiezingsprogramma’s doorgelicht en heeft de voorstellen van de partijen uit de verkiezingsprogramma’s getoetst aan drie hoofdvragen: houdt de overheid zich aan de eigen regels, worden de fun ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-commissie toetst verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid

  De commissie toetst de plannen van de politieke partijen op de minimale eisen van rechtsstatelijkheid. Het gaat hierbij om een effectieve toegang tot de rechter, bescherming van elementaire grondrechten en of de overheid zelf zich aan de regels houdt ...

 • nieuwsbericht

  Aangepaste coronawet biedt nog steeds te weinig parlementaire controle

  De wet blijft in belangrijke mate een 'raamwet' waarin de maatregelen slechts in algemene zin worden omschreven en dus slechts in algemene zin wordt voorzien in een wettelijke basis voor de inbreuk die een maatregel met zich brengt. De concrete invul ...

 • nieuwsbericht

  Vraagtekens NOvA bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen

  Het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te ...

 • nieuwsbericht

  Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld voor advocaten en rechters

  Advocaten kunnen het Contactpunt Beroepsgroepen alleen benaderen via de algemeen deken of de algemeen secretaris van de Nederlandse orde van advocaten. Beide fungeren voor de advocatuur als centraal meldpunt. Zij zetten de melding vervolgens door naa ...

 • nieuwsbericht

  ‘Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht dienen rechtsstatelijk doel’

  In de praktijk blijken nog altijd onduidelijkheden en misvattingen bestaan over de aard en omvang van het verschoningsrecht. Recente artikelen in de media over de (veronderstelde) reikwijdte van het verschoningsrecht geven dit eens te meer aan. Naar ...

 • nieuwsbericht

  Inbreng NOvA voor Eerste Kamer-debat over de staat van de rechtsstaat

  In dit debat, dat in 2014 is gestart, staan de senatoren stil bij trends, wetsvoorstellen en politieke keuzes die gevolgen (kunnen) hebben voor de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat. Al eerder spraken voormalige algemeen dekens Walter Hendr ...

 • nieuwsbericht

  Dekenrede: ‘zonder advocaat geen rechtsstaat’

  In zijn dekenrede constateert Rijlaarsdam dat de rechtsstaat steeds verder onder druk komt te staan. “Het gevaar ligt op de loer dat we het scherpe zicht verliezen op de waarde van de rechtsstaat. Als je maar vaak genoeg knabbelt aan de randen ...

 • nieuwsbericht

  Sta op voor de rechtsstaat!

  Nederland is een rechtsstaat. Een staat waarin mensen kunnen rekenen op de bescherming van hun rechten en vrijheden. Tegenover de overheid, maar ook tegenover andere partijen. De toegang tot het recht is dan ook een grondrecht dat door de overheid mo ...

 • nieuwsbericht

  Staat van de rechtsstaat: ‘rechtsbijstand is grondwettelijke plicht overheid’

  In de discussie over de positie van de burger in de rechtsstaat benadrukte Van Tongeren dat het vaak de overheid zelf is die procedures uitlokt. “Er is weinig aandacht voor de gevolgen van veranderende wetgeving. Bij elke nieuwe wet zou een par ...

 • nieuwsbericht

  CCBE luidt noodklok over inperken beroepsgeheim advocatuur

  The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) uit in een stevig statement haar zorgen over ongefundeerde geluiden dat advocaten hun beroepsgeheim zouden misbruiken. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA), de beroepsorganisatie voor Nederla ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verzoekt minister om onderzoek naar effecten reeds ingevoerde bezuinigingen

  In een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen Teeven verzoekt de NOvA om onderzoek naar de effecten van reeds ingevoerde bezuinigingen en het terugdraaien hiervan als blijkt dat sprake is van negatieve effecten. Omdat mi ...

 • nieuwsbericht

  Verkiezingsprogramma’s op gespannen voet met de rechtsstaat

  Dit concludeert de commissie die in opdracht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de partijprogramma’s heeft doorgelicht op hun gevolgen voor de rechtsstaat. “Een zorgwekkende ontwikkeling in een turbulente tijd, waarin ook onze v ...

 • nieuwsbericht

  Verkiezingsprogramma’s langs de rechtsstatelijke meetlat

  De commissie beoordeelt de politieke plannen op minimale eisen van rechtsstatelijkheid. Denk daarbij aan bescherming van elementaire grondrechten, een effectieve toegang tot de rechter en een overheid die zich aan de regels houdt. Bij de eerdere doo ...

 • blog

  Vertrouwelijkheid kwijt?

  Recent nam de Tweede Kamer, in weerwil van de minister voor Rechtsbescherming, twee amendementen aan die het mogelijk maken dat gesprekken tussen een gedetineerde in de extra beveiligde inrichting of een afdeling intensief toezicht en zijn advocaat b ...

 • blog

  Regeren is vooruitzien

  De bescherming van de rechten en vrijheden van de burger in de democratische rechtsstaat is hèt speerpunt van de NOvA. Daarom heeft de NOvA de verkiezingsprogramma’s laten toetsen op rechtsstatelijkheid. Politieke keuze kunnen immers gevolgen hebben ...

 • blog

  Rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s

  Net als in het verleden heeft de NOvA ook deze keer een commissie ingesteld om de verkiezingsprogramma’s op hun rechtsstatelijkheid door te lichten. Het is tenslotte de advocaat die een wezenlijke rol speelt bij de juridische bescherming van de recht ...

 • blog

  Rechtsstaat – Stand Firm

  In zijn essay ‘De rechtsstaat: wachten op een nieuwe dageraad’* duidt Hirsch Ballin de betekenis van de rechtsstaat als garant van de grondrechten. Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet niet verboden heeft – en grondrechten hebben de bete ...

 • blog

  Grondrechten

  Uitgaande van het artikel 'Hoe humaan moet het zijn' (Telegraaf, 11 september) heeft ten minste een lid van de korpsleiding – verantwoordelijk voor de portefeuilles opsporing en ondermijning – ‘last’ van grondrechten van gedetineerden. Ze oppert dat ...

 • blog

  Rechtsstaat verdient daadkrachtige minister voor Rechtsbescherming

  Zoals u allemaal in het novembernummer van het Advocatenblad hebt kunnen lezen zou zonder de vasthoudendheid van een sociaal advocaat, Eva González Pérez, de kinderopvangtoeslagaffaire niet boven water zijn gekomen. Daarmee heeft een sociaal advocaat ...

 • blog

  Access denied

  Tijdens mijn dekenrede in januari refereerde ik aan een voorval in september waarbij Belgische advocaten de toegang tot de Verenigde Staten was geweigerd, enkel omdat zij terreurverdachten hadden bijgestaan. Onvoorstelbaar, maar waar. Afgelopen week, ...

 • blog

  De achterkant van Dekker

  Op 19 februari vond in de Eerste Kamer de voorzetting van het debat over de staat van de rechtsstaat plaats. Omdat dit onderwerp mij als algemeen deken van de NOvA bijzonder aan het hart gaat, was ik op de publieke tribune aanwezig om het debat goed ...

 • blog

  Zonder advocaat geen rechtsstaat

  Mijn eerste weken als algemeen deken verliepen turbulent. Protesterende advocaten die voor rechtbanken in het hele land actie voerden voor het behoud van gefinancierde rechtsbijstand voor mensen met een kleinere beurs: wie had ooit kunnen denken dat ...

 • blog

  Een blik op de staat van de rechtsstaat

  In mijn laatste blog als algemeen deken had ik graag een positieve boodschap aan u willen meegeven: ‘het zit wel goed met onze rechtsstaat’. Maar deze vlieger gaat helaas niet op. De afgelopen jaren buitelden bewindspersonen, politici en beleidsmaker ...

 • blog

  De scheuren in de rechtsstaat

  Vandaag luidt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de noodklok. In zijn Jaarbericht meldt hij dat het geld bij de rechtspraak op is. Een teruglopend aantal zaken en de ‘reset’ van digitaal procederen zijn de belangrijkste redenen ...

 • blog

  Algoritmes in de rechtsstaat

  Tijdens het lustrumdiner van de NOvA heb ik in aanwezigheid van de juridische top van Nederland een voorzet gedaan voor een Deltaplan digitalization legal infrastructure and the rule of law. Een onderdeel dat niet mag ontbreken is het ontwikkelen van ...

 • blog

  Rutte III en de rechtsstaat

  Als ik dit schrijf zijn de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en CU net weer hervat. Informateur Zalm heeft laten doorschemeren dat er voor Prinsjesdag geen nieuw kabinet zal zijn, maar witte rook zal waarschijnlijk niet lang meer op zich ...