Zoeken

Zoekresultaten (40)

U heeft gezocht op: Algemene raad

 • pagina

  algemene raad

  Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 ...

 • nieuwsbericht

  Het verschoningsrecht: de hoeksteen van de rechtsstaat

  'Het verschonings­recht is de hoeksteen van de rechtsstaat. Het is er voor de rechtzoekende,’ aldus Crince le Roy. ‘Die moet erop kunnen vertrouwen dat alles wat hij of zij met een advocaat deelt, geheim is én geheim blijft. Di ...

 • nieuwsbericht

  Sanne van Oers en Jeroen Soeteman verkozen tot algemeen deken

  Sanne van Oers en Jeroen Soeteman maken sinds begin 2022 deel uit van de algemene raad. Sinds 1 januari 2024 vervullen zij gezamenlijk de functie van waarnemend deken. Omdat de algemeen deken als bestuursorgaan van de NOvA een boegbeeldfunctie vormt, ...

 • nieuwsbericht

  Maaike Bomers treedt toe tot NOvA-bestuur

  Mr. M.L.J. Bomers is advocaat sinds 1994, momenteel met een eigen overheids- en vastgoedpraktijk in Nijmegen. Tot en met maart 2024 was zij ruim vijf jaar de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Gelderland. In die hoedanigheid was zi ...

 • nieuwsbericht

  Robert Crince le Roy treedt per 1 september 2024 terug als algemeen deken

  In die periode heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de advocatuur in het belang van een goede rechtsbedeling. In het bijzonder heeft hij zich ingezet voor de verbinding binnen de beroepsgroep, de balie en de organen van ...

 • nieuwsbericht

  Else Loes Pasma nieuwe bestuurder bij de NOvA

  Mr. drs. Else Loes Pasma is advocaat sinds 1993 en onder andere gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Sinds 2005 is zij partner bij Wijn & Stael Advocaten in Utrecht. Pasma heeft veel ervaring in het klacht- en tuchtrecht. Zij is sinds 2018 advoca ...

 • nieuwsbericht

  Soeteman en Van Oers nieuwe waarnemend dekens

  De uitbreiding van één naar twee waarnemend dekens zorgt voor een versterking van de bestuurlijke slagkracht van de algemene raad, die momenteel uit vijf leden bestaat. Hiermee is de algemene raad beter toegerust op zijn bestuurstaken e ...

 • nieuwsbericht

  Alexander Leuftink teruggetreden uit algemene raad

  Zijn terugtreden is in lijn met het beleid van de algemene raad dat een disciplinaire sanctie niet verenigbaar is met een bestuursfunctie bij de Nederlandse orde van advocaten. Alexander Leuftink was lid van de algemene raad sinds 30 juni jl.

 • nieuwsbericht

  Eerste reactie van de algemene raad op toezichtplannen minister 

  De algemene raad stelt vast dat de minister ervoor gekozen heeft om het toezicht op de advocatuur volledig onafhankelijk van de staat te blijven organiseren. De algemene raad steunt deze keuze.     Met de plannen van de minister wordt een volgende st ...

 • nieuwsbericht

  Alexander Leuftink treedt toe tot de algemene raad

  Leuftink gaat zich binnen de algemene raad onder andere richten op het aandachtsgebied ‘Advocaat als mens’. Hij volgt hiermee het eind vorig jaar afgetreden AR-lid Theda Boersema op.  Alexander Leuftink is advocaat sinds 2005 en mom ...

 • nieuwsbericht

  Toezicht op de advocatuur

  De onafhankelijke positie van de advocatuur ten opzichte van de overheid is een essentieel beginsel van de rechtsstaat. De advocaat moet vertrouwelijkheid betrachten en de gegevens van zijn cliënten geheimhouden. De landelijke toezichthouder (L ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw bestuurslid Jan Broekhuizen: “Enige zelfrelativering vind ik wel prettig”

  Kun je jezelf voorstellen aan de balie?  “Als advocaat houd ik me al 25 jaar bezig met financieel recht. De eerste 15 jaar in de context van een bredere banking & finance-praktijk, in de afgelopen jaren bij Kennedy van der Laan meer e ...

 • nieuwsbericht

  Jan Broekhuizen treedt toe tot de algemene raad

  Mr. dr. J.P. Broekhuizen is vanaf 1997 advocaat en is sinds 2015 als partner verbonden aan Kennedy van der Laan in Amsterdam. Broekhuizen is gespecialiseerd in financieel recht en financieel toezicht. Op dit gebied is hij een ervaren adviseur voor fi ...

 • nieuwsbericht

  Profiel nieuwe bestuursleden Jeroen Soeteman & Sanne van Oers

  Sanne van Oers: “Goede rechtsbescherming is niet altijd vanzelfsprekend” Wat voor soort zaken doe je als advocaat?“In het begin van mijn carrière deed ik voornamelijk familie- en strafzaken. Gaandeweg ben ik me gaan toe ...

 • nieuwsbericht

  Jeroen Soeteman en Sanne van Oers nieuwe leden van de algemene raad

  Mr. J.W. Soeteman is strafrechtadvocaat bij Jebbink Soeteman advocaten te Amsterdam. Jeroen Soeteman is sinds 2016 tot medio december 2021 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Soeteman krijgt bij zijn toetreden tot ...

 • nieuwsbericht

  Robert Crince le Roy verkozen tot nieuwe algemeen deken

  Robert Crince le Roy (1964) is sinds januari 2021 lid van de algemene raad van de NOvA en heeft onder andere bestuurlijke vernieuwing, governance en veiligheid in zijn portefeuille. Crince le Roy: “Als algemeen deken wil ik een bijdrage levere ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op overlijden Peter R. de Vries

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op neerschieten Peter R. de Vries

 • nieuwsbericht

  Van klare wijn tot altruïsme

  Robert Crince le Roy houdt kantoor op de dertiende verdieping van het WTC in Rotterdam, met een spectaculair uitzicht op de binnenstad. Aan de muren prijkt moderne kunst. Het is misschien wel illustratief voor zijn hang naar vernieuwing. Evenals ...

 • nieuwsbericht

  Portefeuilleverdeling algemene raad bijgesteld

  De algemene raad bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De algemene raad functioneert als een collegiaal bestuur, maar ter voorbereiding van verschillende beleidsterreinen heeft ...

 • nieuwsbericht

  Robert Crince le Roy lid begeleidingscommissie Afdeling bestuursrechtspraak

  De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag velde in haar rapport ‘Ongekend onrecht’ in december 2020 een hard oordeel, ook over de bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hierop gesta ...

 • nieuwsbericht

  Robert Crince le Roy nieuw lid algemene raad

  Robert Crince le Roy is advocaat sinds 1991. Tot 2014 was hij partner bij Houthoff, waarna hij medeoprichter en partner werd van Ardenne & Crince le Roy Advocaten in Rotterdam. Zijn praktijk richt zich op het spanningsveld tussen overheid en same ...

 • nieuwsbericht

  Frans Knüppe nieuwe algemeen deken

  Frans Knüppe volgt Johan Rijlaarsdam op die begin januari van dit jaar zijn taken als algemeen deken om persoonlijke redenen heeft neergelegd. Frans Knüppe (1955) is in 2017 verkozen tot lid van de algemene raad van de NOvA. Vanaf april 2 ...

 • nieuwsbericht

  Frans Knüppe neemt taken algemeen deken waar

  In de vergadering van het college van afgevaardigden op 26 maart 2020 zal de verkiezing van de nieuwe algemeen deken plaatsvinden. De algemene raad is voornemens Frans Knüppe hiervoor voor te dragen. Johan Rijlaarsdam (1960) is vanaf 1 januari ...

 • nieuwsbericht

  Dekenrede: ‘zonder advocaat geen rechtsstaat’

  In zijn dekenrede constateert Rijlaarsdam dat de rechtsstaat steeds verder onder druk komt te staan. “Het gevaar ligt op de loer dat we het scherpe zicht verliezen op de waarde van de rechtsstaat. Als je maar vaak genoeg knabbelt aan de randen ...

 • nieuwsbericht

  Petra van Kampen en Susan Kaak nieuwe leden van de algemene raad

  Petra van Kampen gaat zich onder meer bezighouden met de thema’s modernisering Strafvordering, strafrecht en verschoningsrecht. Tot de portefeuille van Susan Kaak behoren onder andere de onderwerpen digitalisering van de rechtspraak en digitale ...

 • nieuwsbericht

  Oproep: vervulling twee vacatures in algemene raad

  Bekijk de vacatures in de algemene raad voor meer informatie over het profiel, de aandachtsgebieden en de procedure. De AR streeft bij de invulling van de vacatures naar een evenwichtige afspiegeling van de balie.  

 • nieuwsbericht

  Johan Rijlaarsdam nieuwe algemeen deken per 1 januari 2019

  Johan Rijlaarsdam (1960) is op 19 april 2017 verkozen tot lid van de algemene raad van de NOvA en heeft nu onder andere financiën en communicatie in zijn portefeuille. Rijlaarsdam is in 1987 beëdigd tot advocaat en is partner bij advocatenk ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2017

  Het jaarverslag gaat in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals de herijking van de gedragsregels advocatuur, innovatie, bescherming van het verschoningsrecht en kwaliteitsbevordering via kwaliteitstoetsen. Daarnaast richtte de NOvA het vizier ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: ontwikkel ‘deltaplan digitalisering’ in het juridische domein

  Van Tongeren richtte zijn oproep aan een gemêleerd juridisch gezelschap bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie, onder wie de minister, het Openbaar Ministerie, de wetenschap, de rechterlijke macht, het Ri ...

 • nieuwsbericht

  NOVA publiceert jaarverslag 2016

  Het jaarverslag gaat in onder meer op dossiers waar een bepaald deel van de balie in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft zoals verhoorbijstand voor strafrechtadvocaten, gefinancierde rechtsbijstand voor de sociale advocatuur of complexe echtsch ...

 • nieuwsbericht

  Theda Boersema, Frans Knüppe, en Johan Rijlaarsdam verkozen tot leden algemene raad

  Hun lidmaatschap hangt samen met het vertrek van de huidige AR-leden Leonard Böhmer en Aai Schaberg en de wens om de algemene raad uit te breiden met een portefeuillehouder personen -en familierecht. Theda Boersema (49) heeft een eigen kantoor ...

 • nieuwsbericht

  NOvA betwist vergunningplicht AFM

  Volgens de AFM zijn advocatenkantoren vanaf 7 april verplicht om een vergunning aan te vragen. De AFM baseert zich op de Leidraad Consumenten en Incassotrajecten. De algemene raad van de NOvA betwist het standpunt van de AFM dat advocaten onder de v ...

 • nieuwsbericht

  Vacatures algemene raad

  Het gaat om de portefeuilles kwaliteitsbevordering advocatuur, waaronder permanente educatie en beroepsopleiding, en personen- en familierecht, mede in de context van de gefinancierde rechtsbijstand. Huidige bestuurders Leonard Böhmer (per juni ...

 • nieuwsbericht

  Relevante juridische besluiten van de AR en het CvA

  • De ‘Beleidsregel stageverkorting’ wordt met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd door middel van het ‘Wijzigingsbesluit stageverkorting’. In dit wijzigingsbesluit is bepaald dat de AR goedkeuring aan een stageverkorting ...

 • blog

  Een eigenstandige LTA

  In het kader van een onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezichtstelsel is behoefte aan een Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA). De dekens schreven in hun brief van 14 april jl. aan de minister voor Rechtsbescherming dat “hoewel e ...

 • blog

  Een blik op de staat van de rechtsstaat

  In mijn laatste blog als algemeen deken had ik graag een positieve boodschap aan u willen meegeven: ‘het zit wel goed met onze rechtsstaat’. Maar deze vlieger gaat helaas niet op. De afgelopen jaren buitelden bewindspersonen, politici en beleidsmaker ...

 • blog

  Algoritmes in de rechtsstaat

  Tijdens het lustrumdiner van de NOvA heb ik in aanwezigheid van de juridische top van Nederland een voorzet gedaan voor een Deltaplan digitalization legal infrastructure and the rule of law. Een onderdeel dat niet mag ontbreken is het ontwikkelen van ...

 • blog

  Rutte III en de rechtsstaat

  Als ik dit schrijf zijn de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en CU net weer hervat. Informateur Zalm heeft laten doorschemeren dat er voor Prinsjesdag geen nieuw kabinet zal zijn, maar witte rook zal waarschijnlijk niet lang meer op zich ...

 • blog

  Open en bloot

  De algemene raad staat voor de taak om uw aller belangen te behartigen, hoe divers de balie ook is. Ook is het aan de AR om het voortouw nemen in majeure dossiers die vaak impact hebben op ieder van u – en zelfs op volgende generaties advocaten. Dat ...