Zoeken

Zoekresultaten (51)

U heeft gezocht op: Wet- en regelgeving

 • pagina

  Sanctieregelgeving

  Actualiteiten Brief BuZA “planning modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel (7 februari 2024) Brief BuZa Stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving (21 april 2023) Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet (TvS&O) ...

 • pagina

  Intern feitenonderzoek

  Het verrichten van intern feitenonderzoek (of: corporate investigations, compliance- of forensisch onderzoek) valt binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten, aangezien dit gaat over de bepaling van de rechtspositie van de cliën ...

 • pagina

  adviescommissie regelgeving

  De adviescommissie regelgeving heeft tot taak de algemene raad op verzoek te adviseren over de wetgevingskwaliteit van voorstellen van regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten. De adviescommissie bestaat uit vier tot acht leden, van wie de ...

 • pagina

  Wet- en regelgeving

  Op regelgeving.advocatenorde.nl is beschikbaar: Wet- en regelgeving Advocatenwet Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Besluit beroepsvereisten advocatuur Verordening op de advocatuur Regeling op de advocatuur ...

 • pagina

  Modellen AVG

  Register verwerkingsactiviteiten Met dit model-register verwerkingsactiviteiten* bent u goed in staat om te voldoen aan uw verantwoordingsplicht richting de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft u in één oogopslag inzicht op alle verwer ...

 • pagina

  adviescommissies wetgeving

  De Nederlandse orde van advocaten geeft wetgevingsadviezen aan de wetgever bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken. De voorbereiding hiervan vindt plaats door achttien wetgevingsadviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die mere ...

 • nieuwsbericht

  Wat betekent de Wet kwaliteit incassodienstverlening voor advocaten?

  In het regeerakkoord van eind 2021 is afgesproken dat incassomisstanden effectiever worden bestreden. Met de Wki moet de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening worden vergroot en misstanden in deze sector weggenomen. R ...

 • nieuwsbericht

  Vademecum advocatuur 2024 beschikbaar

  In de uitgave 2024 van het vademecum zijn de volgende wet- en regelgeving, reglementen, gedrags- en beleidsregels opgenomen: Wet- en regelgeving– Advocatenwet– Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme– Besluit ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe regelgeving per 1 januari 2024

  ⋅ De Verordening op de advocatuur is gewijzigd naar aanleiding van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen 2023 en de Wijzigingsverordening vervolgverlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken 2023 ⋅ De Regeling op de advocatu ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel aanscherping straffen bij ronselen van stemmen kan duidelijker

  Met het wetsvoorstel ‘aanscherping strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels’ wil de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het ronselen van onderhandse volmachtstemmen bij verkiezingen aanpakken. De NOv ...

 • nieuwsbericht

  Wijzigingsvoorstel Wwft maakt inbreuk op geheimhoudingsplicht

  Ook kan de effectiviteit van het voorgestelde artikel 3b Wwft in twijfel worden getrokken en leidt het wetsvoorstel tot een disproportionele lastenverzwaring. Dat schrijft de NOvA in een advies met betrekking tot het Wetsvoorstel plan van aanpak witw ...

 • nieuwsbericht

  Voorgestelde werkwijze OM biedt onvoldoende bescherming aan het verschoningsrecht

  Dit heeft de NOvA het OM laten weten als reactie op de concept aanwijzing omgang met verschoningsgerechtigd materiaal. Uitgangspunt in het Nederlandse strafproces is dat het OM en de opsporingsinstanties niet bevoegd zijn over geheimhouderinformatie ...

 • nieuwsbericht

  Vademecum advocatuur 2023 beschikbaar

  In de uitgave 2023 van het vademecum zijn de volgende wet- en regelgeving, reglementen, gedrags- en beleidsregels opgenomen: Wet- en regelgeving – Advocatenwet – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Besl ...

 • nieuwsbericht

  Ontwerpwetsvoorstellen personenvennootschappen grote stap voorwaarts

  De NOvA vindt het invoeren van stille personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en openbare personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid een verbetering. Van welke soort sprake is, wordt vastgesteld aan de hand van ‘feitelijk ha ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: noodzaak verhoging strafmaximum bij deelname aan terroristische organisatie ontbreekt

  Dat feiten met een terroristisch oogmerk en motief zeer ernstige en laakbare feiten zijn en dat het belangrijk is dit ook in het strafmaximum tot uiting te laten komen, wordt door de NOvA onderschreven. De verhoging van het strafmaximum voor deelname ...

 • nieuwsbericht

  NOvA ondersteunt plan voor wettelijke grondslag ontheemden uit de Oekraïne

  De NOvA meent wel dat de wetgever moet overwegen gemeenten opvang te laten bieden aan een grotere groep asielzoekers dan alleen ontheemde Oekraïners. Dit in verband met de onderbezetting bij het COA. Dat heeft de NOvA de minister van Justitie en ...

 • nieuwsbericht

  Gewijzigde regelgeving per 1 januari 2023

  Gewijzigd:   - Verordening op de advocatuur naar aanleiding van de Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD - Regeling op de advocatuur naar aanleiding van de Wijzigingsregeling categorieën financiële bi ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten kunnen weer terugbelverzoeken indienen bij PI’s

  De NOvA heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVSJA) herhaaldelijk aandacht gevraagd hiervoor. Advocaten gaven namelijk aan dat het uitsluitend gebruikmaken van de MyTelio-app of het 0900-nummer niet altijd (praktis ...

 • nieuwsbericht

  Rondetafelgesprek sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening

  Toepassing en naleving van de sancties roepen verschillende juridische en ethische vraagstukken op, die voor de hele balie, de rechtspleging en de rechtsstaat van groot belang zijn. Vragen zoals naar de gevolgen van de sancties voor de toegang tot he ...

 • nieuwsbericht

  Deelname gespreksleider aan kwaliteitstoetsen en vermindering opleidingspunten bij zwangerschap

  In de huidige regelgeving is uitgegaan van de situatie dat de gespreksleider intervisie niet deelneemt en dus ook in die hoedanigheid niet voldoet aan de kwaliteitstoetsen. Dat wordt door advocaten als een gemis ervaren. Ervaring leert dat de gesprek ...

 • nieuwsbericht

  Wijziging Handelsregisterbesluit moet afschermen bezoekadressen mogelijk maken

  Preventieve afschermingEen ander voorstel is dat het bezoekadres niet alleen kan worden afgeschermd wanneer er sprake is van bedreiging maar dat dit voortaan ook preventief kan. Dit is specifiek bedoeld voor personen, zoals advocaten, die vanwege hun ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op de situatie in Oekraïne

  Samen met ruim 40 Europese balies heeft de NOvA vanuit de CCBE en de IBA een scherpe veroordeling uitgesproken over de invasie door Rusland van Oekraïne, die de soevereiniteit van Oekraïne schendt en waarmee Rusland de rule of law met voete ...

 • nieuwsbericht

  Vademecum advocatuur 2022 beschikbaar

  In de uitgave 2022 van het vademecum zijn de volgende wet- en regelgeving, reglementen, gedrags- en beleidsregels opgenomen: Wet- en regelgeving– Advocatenwet– Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme– Besluit ...

 • nieuwsbericht

  Gewijzigde regelgeving per 1 januari 2022

  Gewijzigd:- Verordening op de advocatuur naar aanleiding van VO-16 Verzamelverordening 2021 en VO-16 Verzamelverordening 2021 - Memorie van toelichting- Regeling op de advocatuur naar aanleiding van R-17 Verzamelregeling 2021 en R ...

 • nieuwsbericht

  NOvUM nu ook als podcast

  In NOvUM geven gasten uit en rondom de advocatuur hun visie op het vak en actuele ontwikkelingen en thema's. Dat kan zijn in de vorm van een gesprek (bijvoorbeeld over de wenselijkheid van contante betalingen) of een interview met leden van het platf ...

 • nieuwsbericht

  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie onvoldoende

  Het voorontwerp regelt de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten op eigen initiatief, ook wel turboliquidatie genoemd. De GCV onderschrijft in haar advies de wenselijkheid om de positie van schuldeisers bij gebruikmaking van de turboliquidatie ...

 • nieuwsbericht

  ‘De regel is: geen contante betalingen aan advocaten’

  Volgens Vlug interpreteren veel advocaten de regel over contante betalingen onder de € 5.000,- niet goed. ‘Het mag alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, de raad van discipline is daar duidelijk over. En van mij mag die regel nog we ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op NRC-artikel over koppelwebsites en provisie

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft tot wettelijke taak een behoorlijke praktijkuitoefening door advocaten te bevorderen in het belang van de goede rechtsbedeling. Het betreft hier met name het waarborgen van de in de wet neergelegde kernw ...

 • nieuwsbericht

  Jaarlijkse bijeenkomst commissies wetgevingsadvies

  Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, vertelde tijdens de bijeenkomst over wetgevingsadvisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Na een uitleg over de verschillende toetsingskaders van de Afdeling, waarin steeds meer ...

 • nieuwsbericht

  Intern feitenonderzoek: verduidelijking in toelichting op gedragsregels

  Het verrichten van intern feitenonderzoek (of: corporate investigations, compliance- of forensisch onderzoek) valt binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten, aangezien dit gaat over de bepaling van de rechtspositie van de cliënt. ...

 • nieuwsbericht

  Gewijzigde regelgeving per 1 januari 2021

  Gewijzigd zijn: - Verordening op de advocatuur (naar aanleiding van VO-14 Verzamelverordening 2020, VO-15 Wijzigingsverordening experiment rechtsbijstandsverzekeraars) - Regeling op de advocatuur (naar aanleiding van R-14 Wijzigingsregeling lijst r ...

 • nieuwsbericht

  Advocatuur in beweging met experiment: rechtsbijstandsverzekeraars mogen niet-verzekerden bijstaan

  Het experiment duurt maximaal vijf jaar en is onderdeel van een breder onderzoek naar een mogelijk nieuw systeem van regelgeving rond toegestane bedrijfsstructuren voor advocaten. “De algemene raad denkt al langer over de vraag of de regelgevin ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe regelgeving: civiele cassatie en kwaliteitstoetsen

  Op 1 februari is in werking getreden: - Wijzigingsverordening civiele cassatie 2019 - Wijzigingsregeling civiele cassatie 2019- Wijzigingsbesluit AR 13 januari 2020- Wijzigingsbesluit mandaat AS 13 januari 2020Op 1 maart 2020 treedt in werking: - W ...

 • nieuwsbericht

  Harde Brexit heeft gevolgen voor Britse advocaten in Nederland

  Bij een harde Brexit kunnen Britten geen rechten meer ontlenen aan EU-richtlijnen over de erkenning van beroepskwalificaties en de uitoefening van het beroep van advocaat in andere lidstaten. Hierdoor kunnen in het VK gekwalificeerde beroepsbeoefenar ...

 • nieuwsbericht

  Voorstellen voor verdere versterking toezicht advocatuur

  De evaluatie van de Wpta, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, moet eind dit jaar zijn afgerond. Vandaag heeft de NOvA een position paper naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. Positieve ervaringen De algemene raad constat ...

 • nieuwsbericht

  Voda, Roda en gedragsregels in het Engels beschikbaar

  Op het Engelstalige deel van de NOvA-website staan nu ook de:- Voda: Legal Profession Bye-law - Toelichting op de Voda: Explanatory notes to the Legal Profession Bye-Law - Roda: Legal Profession Regulations - Gedragsregels: Code of Conduct A ...

 • nieuwsbericht

  Gewijzigde regelgeving per 1 januari 2019

  De actuele wet- en regelgeving en de wijzigingsbesluiten vindt u op regelgeving.advocatenorde.nl. In de onderstaande regelgeving zijn wijzigingen doorgevoerd: - Verordening op de advocatuur (naar aanleiding van de Wijzigingsverordening kwa ...

 • nieuwsbericht

  Aangepaste beleidsregels per 1 november 2018

  Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit beleidsregels 2018 zijn de onderstaande beleidsregels aangepast:  • Beleidsregel detachering• Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland• Beleidsregel onderwijs en toetsen BA• Belei ...

 • nieuwsbericht

  Regelgeving beroepsaansprakelijkheidsverzekering gewijzigd

  De belangrijkste wijziging heeft betrekking op artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan late ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage omlaag

  Dat heeft het college van afgevaardigden op 13 december jl. vastgesteld conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet. Zelf inkomenscategorie aanpassenMet ingang van het nieuwe jaar geldt voor de financiële bijdrage een nieuwe categorie-i ...

 • nieuwsbericht

  Eerste Kamer waardeert wetgevingsadvies NOvA

  Keer op keer benadrukte Anne-Wil Duthler het belang van de wetgevingsadvisering van de NOvA- adviescommies. “Mede op basis van jullie adviezen heeft de Eerste Kamer de laatste Justitiebegroting beoordeeld. Dat is echt uitzonderlijk. Uiteindelij ...

 • nieuwsbericht

  Verordening en Regeling op de advocatuur gewijzigd

  Verordening op de advocatuur De belangrijkste wijzigingen in de Voda zijn de verduidelijking en lichte beperking van de compensatieregeling (artikel 4.4), de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie civiele cassatie en de verduidelijking v ...

 • nieuwsbericht

  Richtlijn arbeidsvoorwaarden en model arbeidsovereenkomst ingetrokken

  Verder heeft de algemene raad aangegeven dat harmonisering wenselijk is. De raden van de orde zijn hiermee inmiddels aan de slag. Het streven is in de zomer van 2017 met een nieuw voorstel te komen.

 • nieuwsbericht

  Gewijzigde regelgeving per 1 januari 2017

  Verordening op de advocatuur (naar aanleiding van wijzigingsverordening derdengelden) Regeling op de advocatuur (naar aanleiding van wijzigingsregeling derdengelden) Besluit financiële bijdrage 2017 Beleidsregel onderwijs en toetsen BA Exame ...

 • nieuwsbericht

  Uurtarief curatoren en bewindvoerders

  In artikel 6.5 van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling is vermeld op welke wijze het basisuurtarief tot stand komt.  Meer informatie op regelgeving.advocatenorde.nl  

 • nieuwsbericht

  Stagiairesalarissen 2017

  De stagiairesalarissen in de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires en de daarbij behorende modelarbeidsovereenkomst worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de bepaling van het te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage ongewijzigd

  Dat heeft het college van afgevaardigden op 7 december jl. vastgesteld conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet. Indien u op 1 januari van 2017 op het tableau staat ingeschreven als advocaat bent u bijdrageplichtig. In januari 2017 ontvan ...

 • nieuwsbericht

  Financiële Bijdrage 2016

  Elke advocaat ontvangt de factuur op diens persoonlijke e-mailadres zoals dat bij de NOvA bekend is. U kunt in de periode 21-25 januari een e-mail verwachten met als onderwerp 'FB 2016' afkomstig van de NOvA, vanaf het e-mailadres novaifr@advocatenor ...

 • nieuwsbericht

  Relevante juridische besluiten van de AR en het CvA

  • De ‘Beleidsregel stageverkorting’ wordt met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd door middel van het ‘Wijzigingsbesluit stageverkorting’. In dit wijzigingsbesluit is bepaald dat de AR goedkeuring aan een stageverkorting ...

 • nieuwsbericht

  Uurtarief curatoren en bewindvoerders

 • blog

  Wie kijkt eigenlijk in onze data?

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Ook voor advocaten betekent dat een verantwoordingsplicht om aan te tonen dat u persoonsgeg ...