Zoeken

Zoekresultaten (87)

U heeft gezocht op: Gefinancierde rechtsbijstand

 • pagina

  Deelnemen aan de pilot

  Eisen aan geschiktheid: 1. Ingeschreven bij de RvR en voldoen aan de deskundigheidseisen voor het betreffende rechtsgebied.2. Gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Dit kan onder meer blijken uit:           a. Min ...

 • pagina

  Inventariserend onderzoek

  Onderzocht is, of door het uitvoeren van experimenten de projectdoelen kunnen worden behaald. Ruim 1.100 sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket hebben gereageerd op vragen over hun onderlinge samenwerking. De o ...

 • pagina

  Pilot Samenwerken in de eerstelijn

  Update 23 juni 2020: nieuwe startdatum 1 septemberDe pilot Samenwerken in de eerstelijn maakt een nieuwe start. Eerder dit jaar hebben we vanwege de coronamaatregelen de voorbereidingen op het piket, signaleringsoverleg en best practices tijdelijk mo ...

 • pagina

  Gerbrandydebat 2019

  Terugblik Onder leiding van Ferry Mingelen troffen advocaten, wetenschappers en politici elkaar op woensdag 6 november weer in Sociëteit De Witte (Den Haag) voor het jaarlijkse NOvA Gerbrandydebat .        Algemeen de ...

 • pagina

  Extra Gebrandydebat 'Toegang tot het recht'

  Het debat, onder leiding van Astrid Joosten, stond geheel in het teken van de toegang tot het recht. Aanleiding vormden de huidige sessies van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de toekomst van het stelsel van gefinancierde rechtsbijsta ...

 • pagina

  Inzet NOvA

  In het belang van rechtzoekenden en de sociale advocatuur heeft de NOvA zich richting politiek de afgelopen jaren voortdurend ingezet om verder uitkleden van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te voorkomen. Ook is in de media veelvuldig aan ...

 • pagina

  Duurzaam stelsel rechtsbijstand

  Opeenvolgende kabinetten hebben sinds 2013 voorstellen gedaan om te bezuinigen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand of om het stelsel grondig te herzien. De NOvA is van mening dat het huidige stelsel in de grond goed functioneert en met en ...

 • pagina

  Resultaatgerichte beloning

  Op dit verbod op 'no cure no pay' is één uitzondering. Sinds 1 januari 2014 mogen advocaten bij wijze van experiment alleen in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt een resultaatgerelateerde beloningsafspraak maken ...

 • dossier

  Gefinancierde rechtsbijstand

  De NOvA heeft als wettelijke taak een goede rechtsbedeling te bevorderen. In het belang van een adequate toegang tot het recht voor de meest kwetsbare groep rechtzoekenden zet de NOvA zich in voor het behoud van een duurzaam stelsel van gefinancierde ...

 • nieuwsbericht

  Vergoedingen voor schriftelijk horen asielzaken

  In de nieuwe aangevulde systematiek krijgt de advocaat 2 tot 4 punten naast de vergoeding die wordt afgegeven voor de A.A.-procedure. Het aantal punten hangt af van deelname aan het schriftelijk verhoor en het verdere verloop van de procedure. Voor e ...

 • nieuwsbericht

  Paralegals ook inzetbaar bij toevoegingszaken

  De NOvA is positief over de uitbreiding van de mogelijkheid voor sociaal advocaten om hun bedrijfsvoering naar eigen inzicht efficiënt in te richten. De NOvA verwacht echter dat inzet van paralegals in het stelsel pas kan werken als er weer pers ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op aanpak achterstanden strafrechtketen: rechtsbescherming en overleg centraal

  Afschalen van zaken van meervoudig naar enkelvoudigIn de brief ‘contouren aanpak achterstanden strafrechtketen’ van ministers Grapperhaus en Dekker wordt gesproken over het ‘afschalen’ van zaken van de meervoudige naar de enke ...

 • nieuwsbericht

  Nadere uitwerking tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona

  Kort gezegd houdt de regeling een tegemoetkoming in bij omzetverlies boven de 20 procent. De maximale omzetdaling die wordt gecompenseerd wordt aan het einde van 2020 bepaald aan de hand van de gemiddelde omzetdaling in de zwaarst getroffen sector bi ...

 • nieuwsbericht

  Tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona

  Het ministerie heeft een regeling ontworpen die voor veel sociaal advocaten soelaas kan bieden”, aldus Bernard de Leest, lid van de algemene raad. “Een aparte regeling voor sociaal advocaten is uitzonderlijk. Het laat zien dat het ministe ...

 • nieuwsbericht

  Rapport pilot extra uren Raad voor Rechtsbijstand: ‘forfaitaire vergoeding niet meer toereikend’

  Ondanks het geringe aantal onderzochte zaken (20) en het feit dat er daarbij geen a-selecte steekproef heeft plaatsgevonden, geven de bevindingen van de commissie wel enig inzicht in de problematiek rond extra uren. Het rapport onderstreept dat het s ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen over rechtsbescherming bij verlenging coronamaatregelen

  Zorgen over rechtsbeschermingDe NOvA heeft zorgen over de rechtsbescherming in coronatijd. Advocaten signaleren onder meer dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde cliënten in sommige gevallen onder grote spanning staat en ...

 • nieuwsbericht

  NOvA pleit voor noodfonds voor sociaal advocaten en evaluatie vergoedingenstelsel

  Op 15 april vergadert de Tweede Kamer over gefinancierde rechtsbijstand en coronamaatregelen. De NOvA vraagt de Kamer met klem om maatregelen op de korte én lange termijn: Op de zeer korte termijn: 1. Er moet een noodfonds komen voor sociaal ...

 • nieuwsbericht

  Extra voorschotregeling voor sociaal advocaten geopend

  De regeling geldt voor advocaten die staan ingeschreven bij de RvR en die in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019 minimaal 5 afgegeven toevoegingen hebben gekregen. Er mag geen sprake zijn van beslag, faillissement, surseance van betal ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt minister om extra steunmaatregelen voor sociale advocaten

  Door de noodzakelijke coronamaatregelen met betrekking tot de rechtspleging zijn bij de NOvA de zorgen toegenomen over de financiële positie van sociale advocaten. De sociale advocatuur verkeerde al voor de coronacrisis in zwaar weer en de verwa ...

 • nieuwsbericht

  Steunmaatregelen voor sociaal advocaten bekendgemaakt

  De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) probeert deze maatregelen zo snel als mogelijk door te voeren. De NOvA, de RvR en het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben de afgelopen tijd overlegd over steunmaatregelen voor de sociale advocatuur tijden ...

 • nieuwsbericht

  Pilot Samenwerken in de eerstelijn uitgesteld

  "Door maatregelen zoals de tijdelijke sluiting van de gerechtsgebouwen en het spreekuur van het Juridisch Loket en sociaal raadslieden, is het momenteel niet mogelijk om de pilot uit te voeren zoals deze is opgezet”, zegt Bernard de Leest, lid ...

 • nieuwsbericht

  Begin volgende week duidelijkheid over compensatiemaatregelen voor sociaal advocaten

  Deze groep advocaten beschikt als gevolg van de al jarenlang te lage vergoedingen niet over de benodigde financiële buffers om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Begin deze week is het geschatte inkomensverlies ...

 • nieuwsbericht

  Bijeenkomst NOvA en sociaal advocaten over rechtsbijstand

  De NOvA heeft aangeboden graag een faciliterende rol te willen spelen bij het indienen van aanvragen vanuit de sociale advocatuur. Tijdens de bijeenkomst is gebleken dat bij een deel van de sociale advocatuur onvoldoende vertrouwen bestaat in het doe ...

 • nieuwsbericht

  Overleg NOvA en verenigingen over gefinancierde rechtsbijstand

  Dit overleg vindt periodiek plaats. Op de agenda deze keer staat onder meer een aantal actualiteiten, waaronder periodiek overleg met het departement op 18 februari en de subsidieregeling voor projecten en pilots per 1 maart a.s. alsmede het Algemeen ...

 • nieuwsbericht

  Verhoging van vergoedingen voor sociaal advocaten in 2020/2021

  Op 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van 10,88 euro (excl. btw) per toevoegingsp ...

 • nieuwsbericht

  Start pilot 'Samenwerken in de eerstelijn'

  De pilot concentreert zich op de rechtsgebieden vreemdelingenrecht, verbintenissenrecht (incl. huurrecht en consumentenrecht), arbeidsrecht, sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Voor deelname aan de pilot ontvangen deelnemende sociaal advo ...

 • nieuwsbericht

  Extra geld voor sociale advocatuur

  Het betreft een tijdelijke maatregel gedurende deze kabinetsperiode. Hiermee wordt de oproep van de NOvA uit de ‘brandbrief’ van begin september gehonoreerd. De oproep is herhaald in de petitie die vorige week voorafgaand aan een debat in ...

 • nieuwsbericht

  Minister Dekker negeert petitie voor redelijke vergoeding sociale advocatuur

  De petitie voor het behoud van de sociale advocatuur roept de minister en alle politieke partijen op hun verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling te nemen, de toegang tot de rechter te blijven waarborgen en voor volgend jaar eindelijk een r ...

 • nieuwsbericht

  Advocaat-stagiairs zien voor zichzelf geen toekomst in rechtsbijstand

  28 Procent van alle stagiairs is begonnen met de beroepsopleiding advocaten met de bedoeling een rechtsbijstandspraktijk te gaan voeren. De helft van deze groep geeft nu aan hier vanaf te zien wegens de slechte vergoedingen. Nog eens 40 procent van d ...

 • nieuwsbericht

  Opvallend hoge respons op vragen over samenwerking in eerstelijns rechtshulp

  Een grote groep sociaal advocaten in diverse rechtsgebieden en arrondissementen heeft deelgenomen aan het onderzoek. Hierin hebben ze onder meer vragen beantwoord over hun informatiebehoefte bij een doorverwijzing en of ze wel eens terugkoppeling gev ...

 • nieuwsbericht

  Oproep bijwonen Tweede Kamerdebat gefinancierde rechtsbijstand

  Minister Dekker blijft doof voor de argumenten van de sociale advocatuur. Ondanks duidelijke aanbevelingen van diverse commissies (Van der Meer, Wolfsen, Barkhuysen) is er nog steeds geen sprake van een redelijke vergoeding. De 127 miljoen die nodig ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op advertentie vFAS ‘Minister Dekker: de maat is vol!’

  De paginagrote advertentie van de vFAS is een duidelijk signaal aan minister Dekker. Ondanks duidelijke aanbevelingen van diverse onafhankelijke commissies is er nog steeds geen redelijke vergoeding voor de sociale advocatuur geregeld.De NOvA heeft b ...

 • nieuwsbericht

  #Ikpiketnietlanger: geen piketrooster begin 2020

  De oproep om geen piket te doen is gedaan door strafrechtadvocaten als protest tegen de onredelijke lage vergoedingen in de rechtsbijstand. De NOvA en de Nederlandse Vereniging voor (Jonge) Strafrechtadvocaten (NVSA/NVSJA) ondersteunen de actie #Ikpi ...

 • nieuwsbericht

  Gezamenlijke oproep van de NOvA, NVSA en NVJSA aan alle piketstrafrechtadvocaten

  Vanuit de strafrechtbalie is deze week op social media een actie gelanceerd om massaal de eerste twee weken van januari 2020 (1 januari tot en met 14 januari 2020) op te geven als verhindering voor het strafpiket.Voor aanstaande dinsdag 1 oktober 2 ...

 • nieuwsbericht

  Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad

  70% van sociaal advocaten overweegt inmiddels te stoppen. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen straks geen advocaat meer vinden.Johan Rijlaarsdam: “Minister Dekker is niet gevoelig voor onze inhoudelijke argumenten. De 127 miljoen die no ...

 • nieuwsbericht

  ‘Nu 30 miljoen, anders straks geen sociaal advocaten meer’

  Ondanks de jarenlange aanbevelingen van de Commissie Wolfsen, de Commissie Duurzaam Stelsel en de Commissie Van der Meer is er nog steeds geen perspectief op redelijke vergoedingen voor sociaal advocaten. Hierdoor overweegt een groot aantal te stoppe ...

 • nieuwsbericht

  Zorg NOvA over stelselherziening onveranderd groot

  Het probleem is acuut en urgent en zet de toegang en kwaliteit van de dienstverlening onder onacceptabele druk. Dat schrijft de algemene raad in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op de voortgangsbrief van minister Dekker. Lees de zienswijze v ...

 • nieuwsbericht

  Gesprekken over gefinancierde rechtsbijstand

  De NOvA is al vele jaren actief op het dossier gefinancierde rechtsbijstand en draagt deze standpunten in allerlei overleggen uit, onder andere in gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid waaronder het zogenaamde Topberaad. Dit overle ...

 • nieuwsbericht

  Merendeel sociaal advocaten overweegt te stoppen

  De resultaten bevestigen de dreigende kaalslag in de sociale advocatuur waar de NOvA al jarenlang aandacht voor vraagt. De plannen van de minister gaan ten koste van kwalitatief goede rechtsbijstand voor rechtzoekenden door kundige sociaal advocaten. ...

 • nieuwsbericht

  Aanvullende reactie n.a.v. bekend worden overeenkomst LegalGuard

  We hadden graag gezien dat er gelijktijdig een pilot verbintenissenrecht zou lopen om te kunnen vergelijken. Dit is een gemiste kans. De pilot heeft daarom maar geringe waarde. Nu blijkt er ook een ongelijk speelveld te zijn. Advocaten moeten voldoen ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op pilot Raad voor rechtsbijstand en LegalGuard

  De NOvA is kort voor de start geïnformeerd over deze pilot. De RvR mag een dergelijke pilot uitvoeren op basis van artikel 39 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand. De algemene raad is niet ingegaan op de uitnodiging om op bestuurlijk nive ...

 • nieuwsbericht

  Inbreng NOvA voor Eerste Kamer-debat over de staat van de rechtsstaat

  In dit debat, dat in 2014 is gestart, staan de senatoren stil bij trends, wetsvoorstellen en politieke keuzes die gevolgen (kunnen) hebben voor de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat. Al eerder spraken voormalige algemeen dekens Walter Hendr ...

 • nieuwsbericht

  NOvA wijst nogmaals op voorstellen om stelsel rechtsbijstand te verbeteren

  De NOvA is een voorstander van de versterking van de eerste lijn van rechtsbijstand, een betere samenwerking tussen het juridische en sociale domein en het terugdringen van zaken waarin de overheid wederpartij is. Dat zijn wezenlijke verbeteringen va ...

 • nieuwsbericht

  Dekenrede: ‘zonder advocaat geen rechtsstaat’

  In zijn dekenrede constateert Rijlaarsdam dat de rechtsstaat steeds verder onder druk komt te staan. “Het gevaar ligt op de loer dat we het scherpe zicht verliezen op de waarde van de rechtsstaat. Als je maar vaak genoeg knabbelt aan de randen ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Begrip voor drastische maatregel van advocaten

  De Nederlandse orde van advocaten wijst er al geruime tijd op dat de vergoedingen voor gefinancierde rechtsbijstand onaanvaardbaar laag zijn en dat de rechtszekerheid daardoor in de knel komt. Bestuurslid Petra van Kampen: "We hebben begrip voor deze ...

 • nieuwsbericht

  Sta op voor de rechtsstaat!

  Nederland is een rechtsstaat. Een staat waarin mensen kunnen rekenen op de bescherming van hun rechten en vrijheden. Tegenover de overheid, maar ook tegenover andere partijen. De toegang tot het recht is dan ook een grondrecht dat door de overheid mo ...

 • nieuwsbericht

  Advocatuur in actie voor rechtsbijstand

  Op woensdag 23 januari gaat de Tweede Kamer in debat met de minister voor Rechtsbescherming over zijn plannen met de gefinancierde rechtsbijstand. In de visie van de minister bepaalt straks de overheid wie nog een advocaat krijgt. Dat terwijl de me ...

 • nieuwsbericht

  Rechtspositie asielzoekers in de knel

  In zijn brief van 16 november aan de Tweede Kamer bericht de staatssecretaris dat rechtsbijstand in zijn visie alleen zal worden verstrekt na een voornemen tot afwijzing van een asielaanvraag. Aantasting rechtspositie Dit zou betekenen dat asielzoek ...

 • nieuwsbericht

  Garandeer toegang tot het recht voor mensen met een kleine portemonnee

  De onlangs gepresenteerde plannen van de minister voor Rechtsbescherming voor de gefinancierde rechtsbijstand laten zich volgens de NOvA eenvoudig samenvatten: ‘mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig’. De NOvA kan zich niet v ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw dieptepunt op dossier rechtsbijstand: minder inkomen, minder recht

  Het kabinet blijft worstelen met de vraag hoe uitvoering te geven aan de belangrijke taak van de overheid om toegang tot de rechter voor elke burger te waarborgen. De plannen van minister Dekker laten zich eenvoudig samenvatten: mensen met minder ink ...

 • nieuwsbericht

  Steun sociaal advocaten, toon de actie-icoon!

  De actie-icoon (download onderaan dit artikel) is bedoeld als steun in de rug van alle sociaal advocaten in Nederland die door de bezuinigingen in het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand hun hoofd nog amper boven water kunnen houden. Sociaal ad ...

 • nieuwsbericht

  Gerbrandydebat over rechtsbijstand sluitstuk van estafetteprotest advocatuur

  Het Gerbrandydebat was de afsluiter van twee dagen van protest voor de ingang van de Tweede Kamer. Daar protesteerden ruim 100 advocaten in estafettevorm 48 uur lang tegen de bezuinigingen op de rechtsbijstand.   Redesign is te laatTijdens h ...

 • nieuwsbericht

  NOvA presenteert actieplan ‘Red de rechtsbijstand’

  “In combinatie met voldoende investeringen kunnen innovatieve werkwijzen op korte termijn ervoor zorgen dat de toegang tot het recht voor de meest kwetsbaren gewaarborgd blijft. Het redesign-programma van de minister moet resulteren in een agen ...

 • nieuwsbericht

  Staat van de rechtsstaat: ‘rechtsbijstand is grondwettelijke plicht overheid’

  In de discussie over de positie van de burger in de rechtsstaat benadrukte Van Tongeren dat het vaak de overheid zelf is die procedures uitlokt. “Er is weinig aandacht voor de gevolgen van veranderende wetgeving. Bij elke nieuwe wet zou een par ...

 • nieuwsbericht

  Honderden advocaten demonstreren voor Tweede Kamer

  Bijval kwam direct van Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA). Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) greep het protest aan om symbolisch een bos bloemen te overhandigen om de advocatuur te bedanken voor hun inzet voor de rechtsstaat. Aa ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten in actie voor rechtsbijstand

  Oproep Togaprotest: donderdag 1 februari 12.30 uur, Hofplaats Den Haag “Na jarenlang praten, beleidsnota’s, kamerbrieven en allerhande onderzoeken is het tijd voor een duidelijk signaal vanuit de balie”, aldus een bevlogen Bart van ...

 • nieuwsbericht

  Rechtzoekende de dupe van bezuinigingen op rechtsbijstand

  Dat de zaak door tussenkomst van haar toevoegingsadvocaat tot een goed einde is gebracht, daar is Ruessink hem nog iedere dag dankbaar voor. De boetes zijn ingetrokken en Ruessink is opgelucht. “Stel je voor dat ik geen gebruik had kunnen maken ...

 • nieuwsbericht

  Advocatuur bijeen voor gefinancierde rechtsbijstand

  Na een toelichting op het position paper van de NOvA door Bernard de Leest, binnen de algemene raad portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand, volgde een levendige discussie met tientallen deelnemers die vanuit heel Nederland naar Den Haag ware ...

 • nieuwsbericht

  Inbreng NOvA voor rondetafelgesprek gefinancierde rechtsbijstand

  Andere genodigden zijn onder meer: Herman van der Meer (voorzitter cie. Van der Meer), de Raad voor de rechtspraak (Rvdr), de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland de (VSAN), de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) en de Raad voor rech ...

 • nieuwsbericht

  Commissie Van der Meer erkent onderbetaling toevoegingsadvocaten

  De puntentoekenning is ooit gebaseerd op het gegeven dat één punt gelijk staat aan één uur, maar de praktijk blijkt al jarenlang anders. De eindresultaten van de commissie geven onomstotelijk aan dat de bezuinigingen op he ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op regeerakkoord

  Rechtspraak Het griffierecht wordt de komende jaren, behalve een indexering, niet verhoogd. De NOvA juicht dit toe. Dit neemt niet weg dat de NOvA van mening blijft dat het huidige griffierecht in veel gevallen al te hoog is. Het is belangrijk dat d ...

 • nieuwsbericht

  Stelsel rechtsbijstand uit balans

  De commissie geeft aan dat op vrijwel elk onderdeel van het stelsel de puntentoekenning aanpassing behoeft. Voor personen- en familierechtzaken loopt de toekenning zelfs exceptioneel negatief uit de pas. Daarnaast concludeert de commissie dat &ndash ...

 • nieuwsbericht

  Rechtsbijstand: Tweede Kamer wil snel overleg over brief minister Blok inzake Teeven

  In deze brief werd ingegaan op de uitlatingen van voormalig staatssecretaris Teeven. De staatssecretaris zou tijdens een interview hebben gezegd dat de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand waren gemotiveerd vanuit de wens om de verdedigin ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verzoekt minister om onderzoek naar effecten reeds ingevoerde bezuinigingen

  In een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen Teeven verzoekt de NOvA om onderzoek naar de effecten van reeds ingevoerde bezuinigingen en het terugdraaien hiervan als blijkt dat sprake is van negatieve effecten. Omdat mi ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand niet duurzaam

  Het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand heeft al ruim tien jaar te maken met een opeenstapeling van bezuinigingen. Hierdoor staat de toegang tot het recht voor de meest kwetsbare rechtzoekenden al geruime tijd onder druk. Met het huidige wetsvoo ...

 • nieuwsbericht

  Meerderheid Tweede Kamer tegen 900-puntengrens

  Alle inspanningen van de advocatuur van de afgelopen tijd hebben ertoe geleid dat minister Van der Steur terug moet naar de tekentafel. De NOvA is bereid nader in gesprek te gaan met de minister. Verlaging van de puntengrens is evenwel niet bespreekb ...

 • nieuwsbericht

  Invoering 900-puntengrens brengt toegang tot het recht in gevaar

  Met dit voorstel van het kabinet is de sociaal advocatuur niet meer in staat het werk te doen. Eén van de belangrijkste pijlers van ons rechtsstelsel, de toegang tot het recht, komt hiermee voor min- en onvermogenden ernstig in gevaar. Lees d ...

 • nieuwsbericht

  Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden

  Dat is de teleurstellende constatering van de NOvA na bestudering van het voorstel. Een voorstel dat vooral rechtzoekenden dupeert en de kwalitatief verantwoorde bijstand door advocaten onnodig bemoeilijkt. Op dit moment mag een advocaat voor maxima ...

 • nieuwsbericht

  Ministerie van VenJ in gebreke bij verbetering stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

  De Nederlandse orde van advocaten vindt dat het ministerie hiermee in gebreke blijft. Dat staat in de brief van de NOvA aan de minister. De hierin vermeldde zorgen en bezwaren zal de algemeen deken op 29 februari ter sprake brengen in het overle ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op artikel Maurits Barendrecht

  De hoofdvraag die hij poogt te beantwoorden, is of de rapporten van de commissies Wolfsen en Barkhuysen uitzicht bieden op verbetering van de toegang tot het recht. De NOvA, die opdrachtgever was van de commissie Barkhuysen (formeel genaamd de c ...

 • agendapunt

  Protest-estafette 'Toegang tot het recht'

  Voorafgaand aan het Gerbrandydebat protesteren de algemene raad van de NOvA en betrokken advocaten op 5 en 6 juni bij de ingang van de Tweede Kamer. Een protest in estafettevorm om de politiek nog eens duidelijk te maken dat het water aan de lippen v ...

 • agendapunt

  Extra Gerbrandydebat 'Toegang tot het recht'

  Op 6 juni organiseert de NOvA een extra Gerbrandydebat in Den Haag. Een keur aan sprekers debatteert over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Raadsheer Ybo Buruma en advocaat Inez Weski verzorgen respectievelijk het inleidende en slotpleido ...

 • blog

  Corona-tegemoetkoming

  Toen in maart de ‘intelligente lockdown’ werd afgekondigd, de rechtbanken sloten, de juridische loketten geen bezoekers meer konden ontvangen en veel burgers bij overheidsinstanties voor gesloten deuren kwamen te staan, is de NOvA meteen in gesprek g ...

 • blog

  De kunst van het luisteren

  Sinds het moment dat besloten werd tot een intelligente lockdown en de gerechten de deuren vrijwel volledig sloten, is de NOvA onderdeel van ‘crisisberaad’ met het OM, de ZM en het ministerie van Justitie en Veiligheid om een constructieve bijdrage t ...

 • blog

  Waar is de minister voor Rechtsbescherming?

  Vlak voor Prinsjesdag heeft de algemeen deken een brief gestuurd aan minister Dekker. Daarin vroeg hij snel geld vrij te maken voor de groep sociaal advocaten die nu op omvallen staat. Een alleszins redelijk voorstel voor een overbruggingsmaatregel v ...

 • blog

  Pilot NOvA slaat piketpalen voor duurzame rechtsbijstand

  Slechts enkele procenten van alle conflicten in dit land komt voor de rechter. En een overgrote meerderheid van 80% van de mensen die een beroep doen op rechtsbijstand, is tevreden over het verloop. Dit terwijl lang niet iedereen in een rechtszaak me ...

 • blog

  De achterkant van Dekker

  Op 19 februari vond in de Eerste Kamer de voorzetting van het debat over de staat van de rechtsstaat plaats. Omdat dit onderwerp mij als algemeen deken van de NOvA bijzonder aan het hart gaat, was ik op de publieke tribune aanwezig om het debat goed ...

 • blog

  Zonder advocaat geen rechtsstaat

  Mijn eerste weken als algemeen deken verliepen turbulent. Protesterende advocaten die voor rechtbanken in het hele land actie voerden voor het behoud van gefinancierde rechtsbijstand voor mensen met een kleinere beurs: wie had ooit kunnen denken dat ...

 • blog

  Je recht halen is straks niet meer te betalen (2)

  Zaterdag 22 september staat in het Algemeen Dagblad deze paginagrote advertentie:

 • blog

  Je recht halen is straks niet meer te betalen (1)

  Met een lager inkomen heb je dezelfde rechten als iedereen. Of niet? Als het aan het kabinet ligt straks niet meer.

 • blog

  Red de rechtsbijstand

  Op 1 februari jl. demonstreerde de algemene raad, samen met zo’n 400 andere advocaten, voor de Tweede Kamer tegen de bezuinigingen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Met de leus ‘Red de rechtsbijstand!’ protesteerden wij – helaas opnieu ...

 • blog

  De scheuren in de rechtsstaat

  Vandaag luidt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de noodklok. In zijn Jaarbericht meldt hij dat het geld bij de rechtspraak op is. Een teruglopend aantal zaken en de ‘reset’ van digitaal procederen zijn de belangrijkste redenen ...

 • blog

  Verdomhoekje

  Op 25 januari organiseert de Tweede Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid een rondetafelgesprek naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (commissie Van der Meer). De NOvA zal die ...

 • blog

  Kabinet neemt verplichting rechtsbijstand totaal niet serieus

  Gisteren verscheen een brief van de nieuwe minister voor Rechtsbescherming , in reactie op de vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen over het rapport van de Commissie Van der Meer. De reactie van de minister is, zeker voor een bewindspersoon die ' ...

 • blog

  Rechtzoekende verdient steun overheid

  De oud-plaatselijk deken van Amsterdam en 4 andere advocaten schrijven in het NRC van 23 november jl. dat commerciële advocaten geregeld een veelvoud van de Balkendenorm (thans de WNT-norm van 187.000 euro (2018)) verdienen en dat de Zuidas geld heef ...

 • blog

  Recht op toegang tot het recht

  Het eindrapport van de Commissie Van der Meer heeft het nodige stof doen opwaaien. En terecht, de conclusies liegen er niet om en zijn keihard.

 • blog

  Rutte III en het strafrecht: gerechtvaardigd vertrouwen?

  Het nieuwe regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst, bevat opnieuw veel voorstellen op het terrein van het strafrecht. Op het eerste oog lijken zij wellicht minder ingrijpend dan de maatregelen uit het vorige regeerakkoord, Bruggen Slaan. Toch is waa ...