Zoeken

Zoekresultaten (167)

U heeft gezocht op: Gefinancierde rechtsbijstand

 • pagina

  Rechtsbijstand Groningen

  “Groningers die gedupeerd zijn door gaswinning moeten allemaal kosteloos rechtsbijstand krijgen. Dit moet echter niet via de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) gaan, maar via een nog op te zetten fonds. De overheid moet de rekening betalen, niet de ...

 • pagina

  Boven de toevoegingsgrens

  De bijeenkomst stond onder leiding van Sanne van Oers, lid van de algemene raad. Martijn Snoep (bestuursvoorzitter ACM) verzorgde de inleiding, gevolgd door Bernard de Leest (lid algemene raad) met een toelichting op een pilo ...

 • pagina

  Samenwerking binnen de balie

  De laatste jaren is er een toenemende betrokkenheid van kantoren zonder toevoegingspraktijk bij de sociale advocatuur. De NOvA stimuleert deze betrokkenheid, omdat dit onder meer leidt tot een sterkere (sociale) advocatuur, meer onderlinge solidarite ...

 • pagina

  Gefinancierde rechtsbijstand

  De NOvA heeft als wettelijke taak een goede rechtsbedeling te bevorderen. In het belang van een adequate toegang tot het recht voor de meest kwetsbare groep rechtzoekenden zet de NOvA zich in voor het behoud van een duurzaam stelsel van gefinancierde ...

 • pagina

  Deelnemen aan de pilot

  Eisen aan geschiktheid: 1. Ingeschreven bij de RvR en voldoen aan de deskundigheidseisen voor het betreffende rechtsgebied.2. Gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Dit kan onder meer blijken uit:           a. Min ...

 • pagina

  Inventariserend onderzoek

  Onderzocht is, of door het uitvoeren van experimenten de projectdoelen kunnen worden behaald. Ruim 1.100 sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket hebben gereageerd op vragen over hun onderlinge samenwerking. De o ...

 • pagina

  Pilot Samenwerken in de eerstelijn

  Nog nauwer samenwerken in de eerstelijn zorgt voor betere dienstverlening aan rechtzoekenden en sneller een oplossing voor hun probleem. Dat is de opbrengst uit de door de NOvA geïnitieerde pilot Samenwerken in de eerstelijn, waarin het Juridisc ...

 • pagina

  Gerbrandydebat 2019

  Onder leiding van Ferry Mingelen troffen advocaten, wetenschappers en politici elkaar op woensdag 6 november weer in Sociëteit De Witte (Den Haag) voor het jaarlijkse NOvA Gerbrandydebat. Algemeen deken Johan Rijlaarsdam stond bij de openi ...

 • pagina

  Extra Gebrandydebat 'Toegang tot het recht'

  Het debat, onder leiding van Astrid Joosten, stond geheel in het teken van de toegang tot het recht. Aanleiding vormden de huidige sessies van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de toekomst van het stelsel van gefinancierde rechtsbijsta ...

 • pagina

  Inzet NOvA

  In het belang van rechtzoekenden en de sociale advocatuur heeft de NOvA zich richting politiek de afgelopen jaren voortdurend ingezet om verder uitkleden van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te voorkomen. Ook is in de media veelvuldig aan ...

 • pagina

  Duurzaam stelsel rechtsbijstand

  Opeenvolgende kabinetten hebben sinds 2013 voorstellen gedaan om te bezuinigen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand of om het stelsel grondig te herzien. De NOvA is van mening dat het huidige stelsel in de grond goed functioneert en met en ...

 • nieuwsbericht

  NOvA onderschrijft voorstellen Staatscommissie rechtsstaat

  NOvA-bestuurder Sanne van Oers: “Een structurele oplossing voorkomt ad-hocfinanciering en zorgt ervoor dat noodzakelijk onderhoud aan de rechtsstaat beter kan plaatsvinden zonder steeds een politieke discussie aan te hoeven gaan.”Een afzo ...

 • nieuwsbericht

  Tekort aan sociaal advocaten dreigt, NOvA dringt aan op structurele verbetering

  “Wij dringen opnieuw aan op een structurele verbetering. Onderzoeken van Panteia en de parlementaire enquêtecommissie hebben eerder laten zien dat de tekorten problematisch worden. Het is voor veel advocaten simpelweg niet op te brengen o ...

 • nieuwsbericht

  Weerwind onderzoekt herijking, NOvA dringt aan op structurele verbetering

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) vindt het teleurstellend dat de minister nu geen stappen zet om de vergoedingen mee te laten bewegen met de steeds wijzigende werkzaamheden van sociaal advocaten. De NOvA wil voorkomen dat elk jaar opnieuw ad ...

 • nieuwsbericht

  Minister onderzoekt voorschotregeling en schaft maatregel kostenverhaal af

  Volgens de NOvA zijn dit positieve ontwikkelingen binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. In de brief, waarin Weerwind over de voortgang van zijn plannen rapporteert, legt hij ook uit waarom hij de bestuursrechtelijke maatregel ‘k ...

 • nieuwsbericht

  Eenmalige tegemoetkoming sociaal advocaten in december uitgekeerd

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft het afgelopen jaar de ver achterblijvende indexering en herijking van de vergoedingen voortdurend bij de minister en diverse politieke partijen onder de aandacht gebracht. Het te ontvangen bedrag per so ...

 • nieuwsbericht

  Feitelijke en juridische complexiteit niet allesbepalend voor de behoefte aan hulp van een advocaat

  Deze drie partijen hebben het advies op 14 november samen aangeboden aan Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming. Het advies van de adviescommissie om meer aandacht te hebben voor persoonsgebonden factoren sluit naadloos aan bij de dagelijks ...

 • nieuwsbericht

  Tussentijdse indexering sociaal advocatuur is eerste noodzakelijke stap

  De tussentijdse indexering zorgt ervoor dat de totale inflatiecorrectie voor sociaal advocaten in 2023 uitkomt op 5,29 procent. NOvA-bestuurder Sanne van Oers: “Minister Weerwind komt nu met een gedeeltelijke compensatie van de hoge inflatie va ...

 • nieuwsbericht

  Gevraagde noodinvestering sociale advocatuur aangenomen door Tweede Kamer

  Ook de motie over verbetering van de financieringssystematiek van het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand werd aangenomen. Sanne van Oers: “Dit is een duidelijk signaal dat fundamentele verbeteringen voor de sociale advocatuur nodig zijn. ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Wet op de rechtsbijstand op oneigenlijke grond ingezet voor afhandeling gaswinningsschade

  De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) wordt volgens Van Oers nu op oneigenlijke grond ingezet. De Wrb is bedoeld voor mensen met een kleine portemonnee, maar wordt door beide ministeries in gaswinningszaken voornamelijk ingezet om kosten te begrenzen. Ad ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten gezocht voor kosteloze rechtsbijstand gedupeerden mijnbouwschade

  De regeling van de Raad voor de Rechtsbijstand biedt rechtsbijstand en mediation aan eigenaren van gebouwen die vanwege schade of versterking bijstand nodig hebben in het schadeherstel- of versterkingsproces. Deze schade moet ontstaan zijn door aardg ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt aandacht van politieke partijen voor gefinancierde rechtsbijstand, vertrouwelijkheid en veiligheid

  Om goede rechtsbijstand ook voor rechtzoekenden met een krappe beurs te blijven waarborgen, is het nodig te blijven inzetten op kwaliteit en voldoende aanbod van de sociale advocatuur. De NOvA verwijst naar het dreigend tekort aan sociaal advocaten ...

 • nieuwsbericht

  Complexiteit asielzaken vraagt om herijking vergoedingen

  In het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation in verband met de vergoeding van reiskosten en vervolgverhoren, toeslagen, tijdschrijven en enkele andere onderwerpen’ voer ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vindt aangekondigde herijking niet voldoende en pleit voor noodinvestering sociale advocatuur

  De nood onder sociaal advocaten is nog altijd hoog en het is nu niet vanzelfsprekend dat advocaten een redelijk inkomen kunnen genereren. Dit heeft gevolgen voor het aanbod van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. De minister heeft de negende v ...

 • nieuwsbericht

  Aandacht van minister voor sociale advocatuur mooi, maar aanpak onvoldoende

  Weerwind noemt in zijn brief een aantal oplossingsrichtingen voor de sociale advocatuur. Zo wil hij meer aandacht voor de sociale advocatuur in het onderwijs, verlengt hij de subsidieregeling voor de beroepsopleiding en wil hij de specialisatievereis ...

 • nieuwsbericht

  NOvA roept op meer samen te werken en horden voor rechtzoekenden weg te nemen

  In Utrecht gingen zo’n 250 aanwezigen op 30 maart met elkaar in gesprek over de stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand. Minister Franc Weerwind lichtte er zijn plannen toe. Zo zei hij: “Iedereen moet weten waar hij of zij begrijp ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: “Advocaten gedupeerden toeslagenaffaire haken af door het systeem”

  Ook vindt Van Oers dat veel eerder in het proces met ouders en de advocaat in gesprek moet worden gegaan. Daarnaast is een tijdige inzet van onafhankelijke schadedeskundigen nodig. Nu is dat nog niet mogelijk. Het vaker werken met vaststellingsoveree ...

 • nieuwsbericht

  Minister ziet af van verplichte gang langs eerste lijn, NOvA positief

  De minister heeft de achtste voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand op 23 januari jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin kiest hij voor versterking van het huidige stelsel. De NOvA heeft al in 2018 aangegeven dat gekeken moet worde ...

 • nieuwsbericht

  NOvA in gesprek met minister over gefinancierde rechtsbijstand

  De organisaties ondersteunen gezamenlijk de uitgangspunten van de nieuwe fase in de stelselvernieuwing en vragen het ministerie betrokken te zijn bij de verdere uitwerking in maatregelen. Daarbij staat het perspectief van de rechtzoekende steeds voor ...

 • nieuwsbericht

  Aanmelden en subsidie voor Beroepsopleiding Advocaten cohort maart 2023

  Vóór de start voor de Beroepsopleiding Advocaten moet een advocaat-stagiair zijn beëdigd. Na akkoord van de lokale raad van de orde is het mogelijk om zich digitaal aan te melden. Prijs en subsidieDe prijs van de beroepsopleiding ...

 • nieuwsbericht

  Seminar Doen of laten?

  Rol beroepsorganisatiesHet thema is de rol en verantwoordelijkheid van beroepsorganisaties en beroepsbeoefenaren bij dienstverlening aan mensen met beperkte zelfredzaamheid. Met deze bijeenkomst willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: hoe kan ...

 • nieuwsbericht

  Arbeidsmarktonderzoek sociale advocatuur: tekort sociaal advocaten problematisch

  Het onderzoek moet handvatten bieden om te bevorderen dat ook in de toekomst het aanbod van sociaal advocaten voldoende blijft om aan de vraag naar gefinancierde rechtsbijstand te blijven voldoen. De Raad adviseert de minister een quick scan te maken ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door de rechter maakt procedure complexer

  Het wetsvoorstel zou de positie moeten verbeteren van schuldenaren die hun schuld niet in één keer kunnen terugbetalen. Een rechter krijgt de bevoegdheid een passende betalingsregeling op te leggen tegen de wil van de schuldeiser. Hierd ...

 • nieuwsbericht

  Ambassadeurs Samenwerking binnen de balie

  Deze ideeën volgen uit eerdere bijeenkomsten en gesprekken met diverse betrokkenen. Daarnaast hebben sociaal advocaten ideeën ingestuurd. Ideeën met meeste draagvlakVoor de volgende vier ideeën bestaat het meeste draagvlak: 1) he ...

 • nieuwsbericht

  NOvA positief over afblazen rechtshulppakketten

  RechtshulppakkettenDe voorganger van de minister was van plan om rechtshulppakketten in te kopen, met het idee dat dit zou leiden tot efficiencywinst en kostenbesparing. De huidige minister voor Rechtsbescherming ziet af van dit voornemen. Het vormge ...

 • nieuwsbericht

  Kritische opstelling NOvA leidt tot uitstel invoer diagnose- en triagedocument

  De NOvA heeft van begin af aan bezwaar gemaakt tegen herinvoering van het diagnose- en triagedocument (D&T). Dit document zorgt voor een korting op de eigen bijdrage en kan verkregen worden via het Juridisch Loket. Het geeft echter geen zekerheid ...

 • nieuwsbericht

  Visie op stelsel gefinancierde rechtsbijstand uitgebracht

  Lerend stelselDe NOvA, MfN en RvR maken zich samen, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, sterk voor een mensgericht, effectief en doelmatig stelsel. Een stelsel, waarin de burger en zijn (juridische) hulpvraag centraal staan en kwaliteit v ...

 • nieuwsbericht

  Gratis rechtsbijstand voor gedupeerden kinderopvangtoeslag bij uithuisplaatsing kinderen

  De regeling geldt voor alle ouders die bij de Belastingdienst geregistreerd staan als gedupeerde van de kinderopvangtoeslag én te maken hebben met (dreigende) uithuisplaatsing van hun kinderen. De gratis rechtsbijstand is er ook voor procedure ...

 • nieuwsbericht

  Verlenging subsidie voor beroepsopleiding advocaat-stagiairs sociale advocatuur

  “Dit geeft wederom een belangrijke impuls aan de jonge aanwas onder sociaal advocaten”, aldus Bernard de Leest (lid van de algemene raad, portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand). “Veel kantoren in de sociale advocatuur kunn ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten dringen bij staatssecretaris aan op verbeteringen herstelproces

  Advocaten en gedupeerden ontvangen vaak nog steeds geen of incomplete dossiers. De wachttijd voor het verkrijgen van een dossier is begin dit jaar opgelopen naar 24 maanden. Ook worden veel stukken uit de dossiers, ondanks diverse verzoeken daartoe ...

 • nieuwsbericht

  NOvA steunt idee Huizen van het Recht

  De NOvA steunt de initiatiefnota Huizen van het Recht. Van Nispen wil één inloopplek, in de buurt, waar mensen direct geholpen kunnen worden of doorverwezen kunnen worden naar een specialist. De NOvA staat positief tegenover het initiat ...

 • nieuwsbericht

  Experiment echtscheiding geopend voor deelname advocaten

  Via de Subsidieregeling experiment echtscheiding onderzoekt de Raad een vernieuwing in het aanvraagproces voor echtscheidingen en de opbouw van de vergoeding voor de werkzaamheden. Advocaten en mediators met bovengemiddelde kennis, kunde en specifiek ...

 • nieuwsbericht

  Start subsidieregeling experiment echtscheiding

  Het doel van de regeling is om te onderzoeken wat nodig is om rechtzoekenden zo adequaat mogelijk te helpen bij hun (complexe) echtscheiding, waarbij een passende vergoeding wordt betaald zodat kwalitatief goede rechtsbijstand kan worden verleend. D ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw coalitieakkoord: meer geld en oog voor het recht

  Na jaren van bezuinigingen en ‘budgetneutraliteit’ lijkt het nieuwe kabinet een nieuwe koers te hebben ingezet: voor versterking van de rechtsstaat is de sociale advocatuur onmisbaar en daarin dient te worden geïnvesteerd. De eenmali ...

 • nieuwsbericht

  Informatie over invoering scenario Van der Meer per 1 januari 2022

  De aanbevelingen van Van der Meer die een verlaging van de vergoeding inhouden, voert de RvR per 1 juli 2022 in. De RvR treft momenteel voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe puntentoekenning. Op de website van de RvR vindt u meer informati ...

 • nieuwsbericht

  Kamerbrief over verbetering vergoedingen voor rechtsbijstandverleners in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

  Met een investering van € 154 miljoen laat het demissionair kabinet zien dat goede rechtsbescherming voor on- en minvermogenden belangrijk is. Een kamerbrede motie lag hieraan ten grondslag. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is verheugd d ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten gedupeerden toeslagenaffaire: compensatie moet snel beter

  Het ontbreken van dossiers, het lange wachten van gedupeerde ouders voordat hun zaak in behandeling genomen wordt en het ontbreken van voldoende schade-experts om schade vast te stellen, zorgen voor grote problemen. De NOvA ziet hierin een bevestigin ...

 • nieuwsbericht

  Rapport Rechtspraak: “Ontbreken gefinancierde rechtsbijstand bij toeslagenzaken leidde tot gebrekkige procesvoering”

  Dat zijn volgens de NOvA ernstige, maar herkenbare conclusies uit het rapport Recht vinden bij de rechtbank waarin rechtbanken lessen trekken uit de toeslagenaffaire. NOvA roept nieuw kabinet op tot herstel toegang tot het recht Het rapport van de R ...

 • nieuwsbericht

  NOvA gaat verder met stimuleren van samenwerking binnen de balie

  De financiering van een adequaat stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is een overheidstaak. Dat is grondwettelijk geregeld. Voorts is er de laatste jaren een toenemende betrokkenheid van kantoren zonder toevoegingspraktijk bij de sociale advocatu ...

 • nieuwsbericht

  Gevolgen Prinsjesdag voor sociale advocatuur

  De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) maakt later dit jaar bekend hoe de wijzigingen er in detail komen uit te zien. Scenario 1 Van der Meer De commissie-Van der Meer heeft in 2017 op verzoek van het kabinet het aantal punten per zaak herijkt. In scenar ...

 • nieuwsbericht

  Kabinet investeert in rechtshulp

  Vooralsnog lijkt het een eenmalige bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de jaren na 2022 reserveert de minister voor Rechtsbescherming elk jaar minder voor gefinancierde rechtsbijstand. Hij verwacht efficiencywinst van enkele st ...

 • nieuwsbericht

  Bedankt voor uw steun!

  Na ruim twintig jaar wordt het achterstallig onderhoud gedaan en worden de puntentallen per zaak geüpdatet. Hierdoor zullen de vergoedingen voor sociaal advocaten in verhouding komen met het aantal uren dat nodig is om kwalitatieve rechtshulp te ...

 • nieuwsbericht

  Kabinet trekt 154 miljoen uit voor gefinancierde rechtsbijstand

  Volgens Bernard de Leest, sinds 2013 portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand in de algemene raad, is dit vooral een overwinning voor de rechtzoekende: “Door de structureel te lage vergoedingen in de rechtsbijstand, hebben de afgelopen j ...

 • nieuwsbericht

  AR-lid Bernard de Leest over aanbevelingen pilot Samenwerken in de eerstelijn

  We leggen vier van de aanbevelingen voor aan Bernard de Leest, lid van de algemene raad en voorzitter van de stuurgroep van de pilot. “De uitkomsten van deze pilot leren ons veel over de mogelijke inrichting van een toekomstig stelsel van gefin ...

 • nieuwsbericht

  Uitkomsten pilot Samenwerken in de eerstelijn: sneller de juiste oplossing voor rechtzoekenden

  De pilot is uitgevoerd op initiatief van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) samen met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), het Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en is mede gef ...

 • nieuwsbericht

  NOvA schort deelname ontwikkeling rechtshulppakketten op

  De commissie-Van der Meer heeft in 2017 onderbouwd dat de vergoedingen die aan advocaten en mediators betaald worden in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ver onder de maat zijn. Uit een enquête van de NOvA is gebleken dat mede d ...

 • nieuwsbericht

  Tijdelijke oplossing voor rechtzoekenden die tussen wal en schip vallen

  Uit het onderzoek van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en de bredere signalen uit de sociale advocatuur blijkt dat ook problemen waarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van rechtzoekenden, juridisch ingewikkeld kunnen w ...

 • nieuwsbericht

  Wat is de rechtsstaat ons waard?

  Frans Knüppe gaf bij de aanvang van het debat direct het visitekaartje van de NOvA af: “Een zinvol gesprek over de rechtsstatelijke verhoudingen en de rechtspleging kan niet plaatsvinden zonder daar ook de advocatuur bij te betrekken.&rdqu ...

 • nieuwsbericht

  Van klare wijn tot altruïsme

  Robert Crince le Roy houdt kantoor op de dertiende verdieping van het WTC in Rotterdam, met een spectaculair uitzicht op de binnenstad. Aan de muren prijkt moderne kunst. Het is misschien wel illustratief voor zijn hang naar vernieuwing. Evenals ...

 • nieuwsbericht

  Tweede Kamer: vanaf volgend jaar 127 miljoen extra investeren in gefinancierde rechtsbijstand

  Eerder al riep de Kamer met een motie van GL/PvdA het kabinet op om structureel voldoende middelen vrij te maken voor de sociale advocatuur, ‘in de geest van het advies van de Commissie van der Meer’. De motie van SP/DENK geeft hier nader ...

 • nieuwsbericht

  Overbruggingsregeling sociaal advocaten loopt door na 2021

  "Dat de overbruggingsregeling wordt voortgezet is goed nieuws voor de rechtszoekende en sociaal advocaten op de korte termijn”, aldus Bernard de Leest (AR-NOvA). “Maar dit betekent niet dat de urgentie voor een structurele oplossing weg i ...

 • nieuwsbericht

  Meerderheid Tweede Kamer wil structureel extra geld voor sociale advocatuur

  “Deze motie is heel goed nieuws”, aldus Bernard de Leest, AR-lid en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand. “De Toeslagenaffaire heeft eens te meer laten zien hoe belangrijk het is dat burgers met een laag inkomen ook bijst ...

 • nieuwsbericht

  Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten bijna uitgeput

  De regeling is eind 2020 op initiatief van de NOvA gestart om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te stimuleren. Voor de regeling is € 2 miljoen uitgetrokken, genoeg voor 175 advocaat-stagiairs. Uit e ...

 • nieuwsbericht

  Samenwerking binnen de balie

  De bijeenkomsten worden voorgezeten door voormalig algemeen deken en partner bij Van Doorne, Walter Hendriksen en Bernard de Leest, lid van de algemene raad en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand. De afgelopen periode hebben zij met aller ...

 • nieuwsbericht

  ‘Regelen, niet procederen’

  Kernboodschap van de UHT was dat de Belastingdienst wil samenwerken met de ouders en hun advocaten om geleden schade soepel en ruimhartig te compenseren. ‘De insteek is regelen, niet procederen’. De hoogte van de schadevergoeding wordt ge ...

 • nieuwsbericht

  Verbeterde vergoeding voor sociaal advocaten in het personen- en familierecht

  De minister voor Rechtsbescherming kondigde de € 28 miljoen onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. In de vierde voortgangsrapportage van het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand had hij al toegezegd de onderuitputting van € 19 ...

 • nieuwsbericht

  NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand

  Om te zorgen dat die rechtsbescherming gewaarborgd blijft, vragen de NOvA en de (specialisatie)verenigingen om de volgende maatregelen mee te nemen bij de formatie: 1. Investeer in adequate vergoedingen voor rechtsbijstandDe Toeslagenaffaire heeft l ...

 • nieuwsbericht

  2020 in het teken van corona, rechtsbijstand, integriteit en weerbaarheid

  Het online jaarverslag belicht in vogelvlucht hoe de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie haar (bij wet opgedragen) taken heeft uitgevoerd. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het z ...

 • nieuwsbericht

  Advocatenpool voor gedupeerden toeslagenaffaire

  “Het is goed dat de gedupeerden van de toeslagenaffaire nu de bijstand van een advocaat kunnen krijgen”, aldus Bernard de Leest (AR-lid NOvA). “We hopen daarom dat voldoende advocaten zich aanmelden voor de regeling.”Tussentij ...

 • nieuwsbericht

  Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

  In de eerste subsidieronde van de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten zijn ongeveer 100 subsidies toegekend. Omdat er in totaal 175 subsidies te vergeven zijn, kunnen in de tweede ronde nog ongeveer 75 aanvragen van sociaal advocatenk ...

 • nieuwsbericht

  Toenemende betrokkenheid van grote kantoren bij sociale advocatuur

  Verder is het zo dat de toevoegingspraktijk specifieke competenties vereist, ervaring en kennis van het sociale domein en betrokken instanties. Advocaten die op toevoegingsbasis werken, moeten naast de kwaliteitsvereisten die de NOvA stelt ook voldoe ...

 • nieuwsbericht

  NOvA aan Tweede Kamer: zet geen onomkeerbare stappen

  Concreet brengt de NOvA onder de aandacht: - Eventueel in te dienen wetsvoorstellen volgend uit de contourennota Herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand controversieel te verklaren. - Geen uitvoeringsbesluiten te laten nemen die onomkeerba ...

 • nieuwsbericht

  Oproep NOvA: investeer in stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

  De afgelopen jaren is onverantwoord bezuinigd op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand door de vergoedingen voor advocaten te verlagen en indexaties te bevriezen. Hierdoor hebben advocaten in 2019 een lager punttarief dan in 2009. Al in 2017 c ...

 • nieuwsbericht

  80 procent sociaal echtscheidingsadvocaten mijdt complexe zaken

  Voor rechtzoekenden met een laag inkomen wordt het hierdoor steeds moeilijker om een sociaal advocaat te vinden die hen kan helpen bij een echtscheiding of voogdijzaak. Dit leidt in sommige gevallen zelfs tot het uitstellen of afzien van echtscheidin ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betrek extra kosten rechtsbijstand bij nieuw Wetboek van Strafvordering

  De commissie Letschert heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, maar kon daarbij niet beschikken over gegevens met betrekking tot extra kosten voor de gefinancierde rechtsbijstand. Onlangs is er een aanv ...

 • nieuwsbericht

  Regelingen voor sociaal advocaten wegens corona

  Verruiming terugbetalingstermijn voorschotregelingAdvocaten die ingeschreven staan bij de RvR en die gebruik hebben gemaakt van de voorschotregeling, krijgen meer tijd om terug te betalen. De RvR heeft hiertoe besloten omdat, hoewel de terugloop van ...

 • nieuwsbericht

  Tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur geopend

  De RvR verwacht niet dat het aantal toevoegingen per rechtsgebied voor het eind van het jaar ten opzichte van bovenstaande cijfers significant verder zal dalen. Dit betekent dat er in beginsel geen effectief beroep op de regeling gedaan kan worden do ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe subsidie voor beroepsopleiding stagiairs sociale advocatuur

  Op voorstel van de NOvA heeft de Raad voor Rechtsbijstand een regeling opgesteld die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de beroepsopleiding voor advocatenkantoren uit de toevoegingspraktijk. “Dit geeft een belangrijke impuls aan de ...

 • nieuwsbericht

  Hogere vergoeding met terugwerkende kracht voor sociaal advocaten in Wvggz-zaken

  Al voor de inwerkingtreding van de Wvggz is meermaals door de NOvA en de Vereniging Psychiatrisch Patientenrecht Advocaten Nederland (vPAN) aangegeven dat de oude vergoedingen voor advocaten bij deze vorm van gefinancierde rechtsbijstand niet toereik ...

 • nieuwsbericht

  Bureaumedewerkers in coronatijd: thuiswerken, hectiek en voldoening

  Esther van den Bosch, beleidsadviseur strafrecht “Juist in crisistijd opkomen voor het belang van een goede rechtsbedeling” "Het begon met een telefoontje van de directeur van DJI: de gevangenissen zouden hun poorten gaan sluiten. Zitti ...

 • nieuwsbericht

  ‘Samenwerken in de eerste lijn loont’

  De pilot Samenwerken in de eerste lijn is een initiatief van de NOvA, in samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Deze vijf partijen hebben elkaar gevonde ...

 • nieuwsbericht

  Vergoedingen voor schriftelijk horen asielzaken

  In de nieuwe aangevulde systematiek krijgt de advocaat 2 tot 4 punten naast de vergoeding die wordt afgegeven voor de A.A.-procedure. Het aantal punten hangt af van deelname aan het schriftelijk verhoor en het verdere verloop van de procedure. Voor e ...

 • nieuwsbericht

  Paralegals ook inzetbaar bij toevoegingszaken

  De NOvA is positief over de uitbreiding van de mogelijkheid voor sociaal advocaten om hun bedrijfsvoering naar eigen inzicht efficiënt in te richten. De NOvA verwacht echter dat inzet van paralegals in het stelsel pas kan werken als er weer pers ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op aanpak achterstanden strafrechtketen: rechtsbescherming en overleg centraal

  Afschalen van zaken van meervoudig naar enkelvoudigIn de brief ‘contouren aanpak achterstanden strafrechtketen’ van ministers Grapperhaus en Dekker wordt gesproken over het ‘afschalen’ van zaken van de meervoudige naar de enke ...

 • nieuwsbericht

  Nadere uitwerking tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona

  Kort gezegd houdt de regeling een tegemoetkoming in bij omzetverlies boven de 20 procent. De maximale omzetdaling die wordt gecompenseerd wordt aan het einde van 2020 bepaald aan de hand van de gemiddelde omzetdaling in de zwaarst getroffen sector bi ...

 • nieuwsbericht

  Tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona

  Het ministerie heeft een regeling ontworpen die voor veel sociaal advocaten soelaas kan bieden”, aldus Bernard de Leest, lid van de algemene raad. “Een aparte regeling voor sociaal advocaten is uitzonderlijk. Het laat zien dat het ministe ...

 • nieuwsbericht

  Rapport pilot extra uren Raad voor Rechtsbijstand: ‘forfaitaire vergoeding niet meer toereikend’

  Ondanks het geringe aantal onderzochte zaken (20) en het feit dat er daarbij geen a-selecte steekproef heeft plaatsgevonden, geven de bevindingen van de commissie wel enig inzicht in de problematiek rond extra uren. Het rapport onderstreept dat het s ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen over rechtsbescherming bij verlenging coronamaatregelen

  Zorgen over rechtsbeschermingDe NOvA heeft zorgen over de rechtsbescherming in coronatijd. Advocaten signaleren onder meer dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde cliënten in sommige gevallen onder grote spanning staat en ...

 • nieuwsbericht

  NOvA pleit voor noodfonds voor sociaal advocaten en evaluatie vergoedingenstelsel

  Op 15 april vergadert de Tweede Kamer over gefinancierde rechtsbijstand en coronamaatregelen. De NOvA vraagt de Kamer met klem om maatregelen op de korte én lange termijn: Op de zeer korte termijn: 1. Er moet een noodfonds komen voor sociaal ...

 • nieuwsbericht

  Extra voorschotregeling voor sociaal advocaten geopend

  De regeling geldt voor advocaten die staan ingeschreven bij de RvR en die in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019 minimaal 5 afgegeven toevoegingen hebben gekregen. Er mag geen sprake zijn van beslag, faillissement, surseance van betal ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt minister om extra steunmaatregelen voor sociale advocaten

  Door de noodzakelijke coronamaatregelen met betrekking tot de rechtspleging zijn bij de NOvA de zorgen toegenomen over de financiële positie van sociale advocaten. De sociale advocatuur verkeerde al voor de coronacrisis in zwaar weer en de verwa ...

 • nieuwsbericht

  Steunmaatregelen voor sociaal advocaten bekendgemaakt

  De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) probeert deze maatregelen zo snel als mogelijk door te voeren. De NOvA, de RvR en het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben de afgelopen tijd overlegd over steunmaatregelen voor de sociale advocatuur tijden ...

 • nieuwsbericht

  Pilot Samenwerken in de eerstelijn uitgesteld

  "Door maatregelen zoals de tijdelijke sluiting van de gerechtsgebouwen en het spreekuur van het Juridisch Loket en sociaal raadslieden, is het momenteel niet mogelijk om de pilot uit te voeren zoals deze is opgezet”, zegt Bernard de Leest, lid ...

 • nieuwsbericht

  Begin volgende week duidelijkheid over compensatiemaatregelen voor sociaal advocaten

  Deze groep advocaten beschikt als gevolg van de al jarenlang te lage vergoedingen niet over de benodigde financiële buffers om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Begin deze week is het geschatte inkomensverlies ...

 • nieuwsbericht

  Bijeenkomst NOvA en sociaal advocaten over rechtsbijstand

  De NOvA heeft aangeboden graag een faciliterende rol te willen spelen bij het indienen van aanvragen vanuit de sociale advocatuur. Tijdens de bijeenkomst is gebleken dat bij een deel van de sociale advocatuur onvoldoende vertrouwen bestaat in het doe ...

 • nieuwsbericht

  Overleg NOvA en verenigingen over gefinancierde rechtsbijstand

  Dit overleg vindt periodiek plaats. Op de agenda deze keer staat onder meer een aantal actualiteiten, waaronder periodiek overleg met het departement op 18 februari en de subsidieregeling voor projecten en pilots per 1 maart a.s. alsmede het Algemeen ...

 • nieuwsbericht

  Verhoging van vergoedingen voor sociaal advocaten in 2020/2021

  Op 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van 10,88 euro (excl. btw) per toevoegingsp ...

 • nieuwsbericht

  Start pilot 'Samenwerken in de eerstelijn'

  De pilot concentreert zich op de rechtsgebieden vreemdelingenrecht, verbintenissenrecht (incl. huurrecht en consumentenrecht), arbeidsrecht, sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Voor deelname aan de pilot ontvangen deelnemende sociaal advo ...

 • nieuwsbericht

  Extra geld voor sociale advocatuur

  Het betreft een tijdelijke maatregel gedurende deze kabinetsperiode. Hiermee wordt de oproep van de NOvA uit de ‘brandbrief’ van begin september gehonoreerd. De oproep is herhaald in de petitie die vorige week voorafgaand aan een debat in ...

 • nieuwsbericht

  Minister Dekker negeert petitie voor redelijke vergoeding sociale advocatuur

  De petitie voor het behoud van de sociale advocatuur roept de minister en alle politieke partijen op hun verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling te nemen, de toegang tot de rechter te blijven waarborgen en voor volgend jaar eindelijk een r ...

 • nieuwsbericht

  Advocaat-stagiairs zien voor zichzelf geen toekomst in rechtsbijstand

  28 Procent van alle stagiairs is begonnen met de beroepsopleiding advocaten met de bedoeling een rechtsbijstandspraktijk te gaan voeren. De helft van deze groep geeft nu aan hier vanaf te zien wegens de slechte vergoedingen. Nog eens 40 procent van d ...

 • nieuwsbericht

  Opvallend hoge respons op vragen over samenwerking in eerstelijns rechtshulp

  Een grote groep sociaal advocaten in diverse rechtsgebieden en arrondissementen heeft deelgenomen aan het onderzoek. Hierin hebben ze onder meer vragen beantwoord over hun informatiebehoefte bij een doorverwijzing en of ze wel eens terugkoppeling gev ...

 • nieuwsbericht

  Oproep bijwonen Tweede Kamerdebat gefinancierde rechtsbijstand

  Minister Dekker blijft doof voor de argumenten van de sociale advocatuur. Ondanks duidelijke aanbevelingen van diverse commissies (Van der Meer, Wolfsen, Barkhuysen) is er nog steeds geen sprake van een redelijke vergoeding. De 127 miljoen die nodig ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op advertentie vFAS ‘Minister Dekker: de maat is vol!’

  De paginagrote advertentie van de vFAS is een duidelijk signaal aan minister Dekker. Ondanks duidelijke aanbevelingen van diverse onafhankelijke commissies is er nog steeds geen redelijke vergoeding voor de sociale advocatuur geregeld.De NOvA heeft b ...

 • nieuwsbericht

  #Ikpiketnietlanger: geen piketrooster begin 2020

  De oproep om geen piket te doen is gedaan door strafrechtadvocaten als protest tegen de onredelijke lage vergoedingen in de rechtsbijstand. De NOvA en de Nederlandse Vereniging voor (Jonge) Strafrechtadvocaten (NVSA/NVSJA) ondersteunen de actie #Ikpi ...

 • nieuwsbericht

  Gezamenlijke oproep van de NOvA, NVSA en NVJSA aan alle piketstrafrechtadvocaten

  Vanuit de strafrechtbalie is deze week op social media een actie gelanceerd om massaal de eerste twee weken van januari 2020 (1 januari tot en met 14 januari 2020) op te geven als verhindering voor het strafpiket.Voor aanstaande dinsdag 1 oktober 2 ...

 • nieuwsbericht

  Invoering Wvggz heeft gevolgen voor de advocatuur

  De huidige Wet BOPZ is primair bedoeld om personen op te nemen. De wet biedt geen mogelijkheid om te kiezen voor andere – minder vergaande – vormen van dwang. Dat verandert met de Wvggz. De Wvggz is juist bedoeld om personen te behandelen ...

 • nieuwsbericht

  Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad

  70% van sociaal advocaten overweegt inmiddels te stoppen. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen straks geen advocaat meer vinden.Johan Rijlaarsdam: “Minister Dekker is niet gevoelig voor onze inhoudelijke argumenten. De 127 miljoen die no ...

 • nieuwsbericht

  ‘Nu 30 miljoen, anders straks geen sociaal advocaten meer’

  Ondanks de jarenlange aanbevelingen van de Commissie Wolfsen, de Commissie Duurzaam Stelsel en de Commissie Van der Meer is er nog steeds geen perspectief op redelijke vergoedingen voor sociaal advocaten. Hierdoor overweegt een groot aantal te stoppe ...

 • nieuwsbericht

  Zorg NOvA over stelselherziening onveranderd groot

  Het probleem is acuut en urgent en zet de toegang en kwaliteit van de dienstverlening onder onacceptabele druk. Dat schrijft de algemene raad in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op de voortgangsbrief van minister Dekker. Lees de zienswijze v ...

 • nieuwsbericht

  Gesprekken over gefinancierde rechtsbijstand

  De NOvA is al vele jaren actief op het dossier gefinancierde rechtsbijstand en draagt deze standpunten in allerlei overleggen uit, onder andere in gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid waaronder het zogenaamde Topberaad. Dit overle ...

 • nieuwsbericht

  Merendeel sociaal advocaten overweegt te stoppen

  De resultaten bevestigen de dreigende kaalslag in de sociale advocatuur waar de NOvA al jarenlang aandacht voor vraagt. De plannen van de minister gaan ten koste van kwalitatief goede rechtsbijstand voor rechtzoekenden door kundige sociaal advocaten. ...

 • nieuwsbericht

  Aanvullende reactie n.a.v. bekend worden overeenkomst LegalGuard

  We hadden graag gezien dat er gelijktijdig een pilot verbintenissenrecht zou lopen om te kunnen vergelijken. Dit is een gemiste kans. De pilot heeft daarom maar geringe waarde. Nu blijkt er ook een ongelijk speelveld te zijn. Advocaten moeten voldoen ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op pilot Raad voor rechtsbijstand en LegalGuard

  De NOvA is kort voor de start geïnformeerd over deze pilot. De RvR mag een dergelijke pilot uitvoeren op basis van artikel 39 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand. De algemene raad is niet ingegaan op de uitnodiging om op bestuurlijk nive ...

 • nieuwsbericht

  Inbreng NOvA voor Eerste Kamer-debat over de staat van de rechtsstaat

  In dit debat, dat in 2014 is gestart, staan de senatoren stil bij trends, wetsvoorstellen en politieke keuzes die gevolgen (kunnen) hebben voor de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat. Al eerder spraken voormalige algemeen dekens Walter Hendr ...

 • nieuwsbericht

  NOvA wijst nogmaals op voorstellen om stelsel rechtsbijstand te verbeteren

  De NOvA is een voorstander van de versterking van de eerste lijn van rechtsbijstand, een betere samenwerking tussen het juridische en sociale domein en het terugdringen van zaken waarin de overheid wederpartij is. Dat zijn wezenlijke verbeteringen va ...

 • nieuwsbericht

  Dekenrede: ‘zonder advocaat geen rechtsstaat’

  In zijn dekenrede constateert Rijlaarsdam dat de rechtsstaat steeds verder onder druk komt te staan. “Het gevaar ligt op de loer dat we het scherpe zicht verliezen op de waarde van de rechtsstaat. Als je maar vaak genoeg knabbelt aan de randen ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Begrip voor drastische maatregel van advocaten

  De Nederlandse orde van advocaten wijst er al geruime tijd op dat de vergoedingen voor gefinancierde rechtsbijstand onaanvaardbaar laag zijn en dat de rechtszekerheid daardoor in de knel komt. Bestuurslid Petra van Kampen: "We hebben begrip voor deze ...

 • nieuwsbericht

  Sta op voor de rechtsstaat!

  Nederland is een rechtsstaat. Een staat waarin mensen kunnen rekenen op de bescherming van hun rechten en vrijheden. Tegenover de overheid, maar ook tegenover andere partijen. De toegang tot het recht is dan ook een grondrecht dat door de overheid mo ...

 • nieuwsbericht

  Advocatuur in actie voor rechtsbijstand

  Op woensdag 23 januari gaat de Tweede Kamer in debat met de minister voor Rechtsbescherming over zijn plannen met de gefinancierde rechtsbijstand. In de visie van de minister bepaalt straks de overheid wie nog een advocaat krijgt. Dat terwijl de me ...

 • nieuwsbericht

  Rechtspositie asielzoekers in de knel

  In zijn brief van 16 november aan de Tweede Kamer bericht de staatssecretaris dat rechtsbijstand in zijn visie alleen zal worden verstrekt na een voornemen tot afwijzing van een asielaanvraag. Aantasting rechtspositie Dit zou betekenen dat asielzoek ...

 • nieuwsbericht

  Garandeer toegang tot het recht voor mensen met een kleine portemonnee

  De onlangs gepresenteerde plannen van de minister voor Rechtsbescherming voor de gefinancierde rechtsbijstand laten zich volgens de NOvA eenvoudig samenvatten: ‘mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig’. De NOvA kan zich niet v ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw dieptepunt op dossier rechtsbijstand: minder inkomen, minder recht

  Het kabinet blijft worstelen met de vraag hoe uitvoering te geven aan de belangrijke taak van de overheid om toegang tot de rechter voor elke burger te waarborgen. De plannen van minister Dekker laten zich eenvoudig samenvatten: mensen met minder ink ...

 • nieuwsbericht

  Steun sociaal advocaten, toon de actie-icoon!

  De actie-icoon (download onderaan dit artikel) is bedoeld als steun in de rug van alle sociaal advocaten in Nederland die door de bezuinigingen in het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand hun hoofd nog amper boven water kunnen houden. Sociaal ad ...

 • nieuwsbericht

  Gerbrandydebat over rechtsbijstand sluitstuk van estafetteprotest advocatuur

  Het Gerbrandydebat was de afsluiter van twee dagen van protest voor de ingang van de Tweede Kamer. Daar protesteerden ruim 100 advocaten in estafettevorm 48 uur lang tegen de bezuinigingen op de rechtsbijstand.   Redesign is te laatTijdens h ...

 • nieuwsbericht

  NOvA presenteert actieplan ‘Red de rechtsbijstand’

  “In combinatie met voldoende investeringen kunnen innovatieve werkwijzen op korte termijn ervoor zorgen dat de toegang tot het recht voor de meest kwetsbaren gewaarborgd blijft. Het redesign-programma van de minister moet resulteren in een agen ...

 • nieuwsbericht

  Staat van de rechtsstaat: ‘rechtsbijstand is grondwettelijke plicht overheid’

  In de discussie over de positie van de burger in de rechtsstaat benadrukte Van Tongeren dat het vaak de overheid zelf is die procedures uitlokt. “Er is weinig aandacht voor de gevolgen van veranderende wetgeving. Bij elke nieuwe wet zou een par ...

 • nieuwsbericht

  Honderden advocaten demonstreren voor Tweede Kamer

  Bijval kwam direct van Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA). Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) greep het protest aan om symbolisch een bos bloemen te overhandigen om de advocatuur te bedanken voor hun inzet voor de rechtsstaat. Aa ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten in actie voor rechtsbijstand

  Oproep Togaprotest: donderdag 1 februari 12.30 uur, Hofplaats Den Haag “Na jarenlang praten, beleidsnota’s, kamerbrieven en allerhande onderzoeken is het tijd voor een duidelijk signaal vanuit de balie”, aldus een bevlogen Bart van ...

 • nieuwsbericht

  Rechtzoekende de dupe van bezuinigingen op rechtsbijstand

  Dat de zaak door tussenkomst van haar toevoegingsadvocaat tot een goed einde is gebracht, daar is Ruessink hem nog iedere dag dankbaar voor. De boetes zijn ingetrokken en Ruessink is opgelucht. “Stel je voor dat ik geen gebruik had kunnen maken ...

 • nieuwsbericht

  Advocatuur bijeen voor gefinancierde rechtsbijstand

  Na een toelichting op het position paper van de NOvA door Bernard de Leest, binnen de algemene raad portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand, volgde een levendige discussie met tientallen deelnemers die vanuit heel Nederland naar Den Haag ware ...

 • nieuwsbericht

  Inbreng NOvA voor rondetafelgesprek gefinancierde rechtsbijstand

  Andere genodigden zijn onder meer: Herman van der Meer (voorzitter cie. Van der Meer), de Raad voor de rechtspraak (Rvdr), de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland de (VSAN), de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) en de Raad voor rech ...

 • nieuwsbericht

  Commissie Van der Meer erkent onderbetaling toevoegingsadvocaten

  De puntentoekenning is ooit gebaseerd op het gegeven dat één punt gelijk staat aan één uur, maar de praktijk blijkt al jarenlang anders. Het rapport Andere tijden van de commissie Van der Meer geeft onomstotelijk ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op regeerakkoord

  Rechtspraak Het griffierecht wordt de komende jaren, behalve een indexering, niet verhoogd. De NOvA juicht dit toe. Dit neemt niet weg dat de NOvA van mening blijft dat het huidige griffierecht in veel gevallen al te hoog is. Het is belangrijk dat d ...

 • nieuwsbericht

  Stelsel rechtsbijstand uit balans

  De commissie geeft aan dat op vrijwel elk onderdeel van het stelsel de puntentoekenning aanpassing behoeft. Voor personen- en familierechtzaken loopt de toekenning zelfs exceptioneel negatief uit de pas. Daarnaast concludeert de commissie dat &ndash ...

 • nieuwsbericht

  Rechtsbijstand: Tweede Kamer wil snel overleg over brief minister Blok inzake Teeven

  In deze brief werd ingegaan op de uitlatingen van voormalig staatssecretaris Teeven. De staatssecretaris zou tijdens een interview hebben gezegd dat de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand waren gemotiveerd vanuit de wens om de verdedigin ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verzoekt minister om onderzoek naar effecten reeds ingevoerde bezuinigingen

  In een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen Teeven verzoekt de NOvA om onderzoek naar de effecten van reeds ingevoerde bezuinigingen en het terugdraaien hiervan als blijkt dat sprake is van negatieve effecten. Omdat mi ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand niet duurzaam

  Het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand heeft al ruim tien jaar te maken met een opeenstapeling van bezuinigingen. Hierdoor staat de toegang tot het recht voor de meest kwetsbare rechtzoekenden al geruime tijd onder druk. Met het huidige wetsvoo ...

 • nieuwsbericht

  Meerderheid Tweede Kamer tegen 900-puntengrens

  Alle inspanningen van de advocatuur van de afgelopen tijd hebben ertoe geleid dat minister Van der Steur terug moet naar de tekentafel. De NOvA is bereid nader in gesprek te gaan met de minister. Verlaging van de puntengrens is evenwel niet bespreekb ...

 • nieuwsbericht

  Invoering 900-puntengrens brengt toegang tot het recht in gevaar

  Met dit voorstel van het kabinet is de sociaal advocatuur niet meer in staat het werk te doen. Eén van de belangrijkste pijlers van ons rechtsstelsel, de toegang tot het recht, komt hiermee voor min- en onvermogenden ernstig in gevaar. Lees d ...

 • nieuwsbericht

  Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden

  Dat is de teleurstellende constatering van de NOvA na bestudering van het voorstel. Een voorstel dat vooral rechtzoekenden dupeert en de kwalitatief verantwoorde bijstand door advocaten onnodig bemoeilijkt. Op dit moment mag een advocaat voor maxima ...

 • nieuwsbericht

  Ministerie van VenJ in gebreke bij verbetering stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

  De Nederlandse orde van advocaten vindt dat het ministerie hiermee in gebreke blijft. Dat staat in de brief van de NOvA aan de minister. De hierin vermeldde zorgen en bezwaren zal de algemeen deken op 29 februari ter sprake brengen in het overle ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op artikel Maurits Barendrecht

  De hoofdvraag die hij poogt te beantwoorden, is of de rapporten van de commissies Wolfsen en Barkhuysen uitzicht bieden op verbetering van de toegang tot het recht. De NOvA, die opdrachtgever was van de commissie Barkhuysen (formeel genaamd de c ...

 • blog

  De sociale advocatuur verdient meer

  Een paar jaar geleden stond de sociale advocatuur in toga op het Binnenhof. Sommigen van ons zetten de demonstratie kracht bij door met een spandoek in een vijver te staan. Hiermee illustreerden zij dat het water hen letterlijk aan de lippen stond. T ...

 • blog

  Maatschappelijk paspoort naar meer samenwerking

  Advocaten vervullen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zonder hen geen rechtsbescherming. Dankzij advocaten die toevoegingen doen of hun diensten kosteloos of tegen een gereduceerd tarief verlenen, heeft iedereen in Nederland toegang tot het r ...

 • blog

  De balie, dat zijn wij!

  December is een maand van reflectie en ik kijk terug op een interessant en bewogen jaar. Een jaar waarin ik als opvolgend algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten in een breed maatschappelijk veld kennismakingsgesprekken voerde die mij ve ...

 • blog

  Inflatie gooit roet in het eten voor sociale advocatuur

  Advocaten en mediators die werkzaam zijn in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand hebben te maken met forse kostenstijgingen door de inflatie. Huur van het kantoorpand, salarissen van personeel, cursussen, verzekeringspremies – alles wordt tot ...

 • blog

  Boven de grens

  In onze rechtsstaat moet de deur naar het recht voor iedereen open staan. De afgelopen tien jaar is de aandacht van de NOvA daarbij vaak gericht geweest op de gefinancierde rechtsbijstand. Dat was hard nodig, want de toegang tot het recht stond ernst ...

 • blog

  Van afbraak naar doorbraak

  De NOvA heeft zich jarenlang met onder andere bevlogen sociaal advocaten, (specialisatie)verenigingen en politici verzet tegen de afbraak van de gefinancierde rechtsbijstand. In de begroting 2022 was daar eindelijk een doorbraak: de noodzakelijke inv ...

 • blog

  Investeren in rechtsbijstand is voordelig voor de samenleving

  Na een op z'n zachtst gezegd roerige verkenningsfase heeft informateur Herman Tjeenk Willink zich eerst gefocust op de vraag hoe het vertrouwen van de mensen in de politiek kan worden hersteld, voordat hij verder in gesprek gaat met de onderhandelaar ...

 • blog

  Rechtsstaat verdient daadkrachtige minister voor Rechtsbescherming

  Zoals u allemaal in het novembernummer van het Advocatenblad hebt kunnen lezen zou zonder de vasthoudendheid van een sociaal advocaat, Eva González Pérez, de kinderopvangtoeslagaffaire niet boven water zijn gekomen. Daarmee heeft een sociaal advocaat ...

 • blog

  Goedkoop is duurkoop

  In haar onlangs gepresenteerde verkiezingsprogramma stelt de VVD dat gefinancierde rechtsbijstand voor echtscheidingen kan worden afgeschaft. In plaats van rechtsbijstand door advocaten wordt geopperd dat rechtzoekenden zich bijvoorbeeld kunnen verze ...

 • blog

  Corona-tegemoetkoming

  Toen in maart de ‘intelligente lockdown’ werd afgekondigd, de rechtbanken sloten, de juridische loketten geen bezoekers meer konden ontvangen en veel burgers bij overheidsinstanties voor gesloten deuren kwamen te staan, is de NOvA meteen in gesprek g ...

 • blog

  De kunst van het luisteren

  Sinds het moment dat besloten werd tot een intelligente lockdown en de gerechten de deuren vrijwel volledig sloten, is de NOvA onderdeel van ‘crisisberaad’ met het OM, de ZM en het ministerie van Justitie en Veiligheid om een constructieve bijdrage t ...

 • blog

  Waar is de minister voor Rechtsbescherming?

  Vlak voor Prinsjesdag heeft de algemeen deken een brief gestuurd aan minister Dekker. Daarin vroeg hij snel geld vrij te maken voor de groep sociaal advocaten die nu op omvallen staat. Een alleszins redelijk voorstel voor een overbruggingsmaatregel v ...

 • blog

  Pilot NOvA slaat piketpalen voor duurzame rechtsbijstand

  Slechts enkele procenten van alle conflicten in dit land komt voor de rechter. En een overgrote meerderheid van 80% van de mensen die een beroep doen op rechtsbijstand, is tevreden over het verloop. Dit terwijl lang niet iedereen in een rechtszaak me ...

 • blog

  De achterkant van Dekker

  Op 19 februari vond in de Eerste Kamer de voorzetting van het debat over de staat van de rechtsstaat plaats. Omdat dit onderwerp mij als algemeen deken van de NOvA bijzonder aan het hart gaat, was ik op de publieke tribune aanwezig om het debat goed ...

 • blog

  Zonder advocaat geen rechtsstaat

  Mijn eerste weken als algemeen deken verliepen turbulent. Protesterende advocaten die voor rechtbanken in het hele land actie voerden voor het behoud van gefinancierde rechtsbijstand voor mensen met een kleinere beurs: wie had ooit kunnen denken dat ...

 • blog

  Je recht halen is straks niet meer te betalen (2)

  Zaterdag 22 september staat in het Algemeen Dagblad deze paginagrote advertentie:

 • blog

  Je recht halen is straks niet meer te betalen (1)

  Met een lager inkomen heb je dezelfde rechten als iedereen. Of niet? Als het aan het kabinet ligt straks niet meer.

 • blog

  Red de rechtsbijstand

  Op 1 februari jl. demonstreerde de algemene raad, samen met zo’n 400 andere advocaten, voor de Tweede Kamer tegen de bezuinigingen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Met de leus ‘Red de rechtsbijstand!’ protesteerden wij – helaas opnieu ...

 • blog

  De scheuren in de rechtsstaat

  Vandaag luidt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de noodklok. In zijn Jaarbericht meldt hij dat het geld bij de rechtspraak op is. Een teruglopend aantal zaken en de ‘reset’ van digitaal procederen zijn de belangrijkste redenen ...

 • blog

  Verdomhoekje

  Op 25 januari organiseert de Tweede Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid een rondetafelgesprek naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (commissie Van der Meer). De NOvA zal die ...

 • blog

  Kabinet neemt verplichting rechtsbijstand totaal niet serieus

  Gisteren verscheen een brief van de nieuwe minister voor Rechtsbescherming , in reactie op de vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen over het rapport van de Commissie Van der Meer. De reactie van de minister is, zeker voor een bewindspersoon die ' ...

 • blog

  Rechtzoekende verdient steun overheid

  De oud-plaatselijk deken van Amsterdam en 4 andere advocaten schrijven in het NRC van 23 november jl. dat commerciële advocaten geregeld een veelvoud van de Balkendenorm (thans de WNT-norm van 187.000 euro (2018)) verdienen en dat de Zuidas geld heef ...

 • blog

  Recht op toegang tot het recht

  Het eindrapport van de Commissie Van der Meer heeft het nodige stof doen opwaaien. En terecht, de conclusies liegen er niet om en zijn keihard.

 • blog

  Rutte III en het strafrecht: gerechtvaardigd vertrouwen?

  Het nieuwe regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst, bevat opnieuw veel voorstellen op het terrein van het strafrecht. Op het eerste oog lijken zij wellicht minder ingrijpend dan de maatregelen uit het vorige regeerakkoord, Bruggen Slaan. Toch is waa ...